Evankeliumi Matteuksen mukaan

Shem-Tov ben Itshchak ben Shafruth. Hepreankielinen teksti on kirjoitettu Espanjassa 1380. Teoksessaan "Even Bohan" Shem-Tov kertoo kääntäneensä tämän itse muita juutalaisia varten, näyttääkseen heille, että "kristityt eivät tunne omia kirjoituksiaan". Sen jälkeen heprean tekstiä on täydennetty vähän, ainakin vuonna 1400, mutta menen tuon vanhimman mukaan tässä. BL.Ms.Add.26964 sisältää tekstin 1:1 – 23:22 ja siitä loppuun Ms.2426, Library of the Jewish Theological Seminary of America, New York, ja nämä ovat suomennoksen perusteina. Alkuperää ei kukaan tiedä, mutta tämä on juutalaisten keskuudessa liikkuneista kirjoituksista kopioitu laajempaan kokonaisuuteen. Jesajan lainaukset menevät Qumranin mukaan, eivät masoreettisen. Käytän KR38 pohjatekstiä, jossa tämän version erot kursiivilla. En pyri kauniisiin tulkinnallisiin sanamuotoihin, vaan sanatarkkaan. Koska kirja alkaa ”Elah Toldoth Jeshua”, voi hyvin olla, että jotkut vanhat maininnat ”Toldoth Jeshu(a)” –teoksesta viittaavatkin tähän, eikä uudempaan, Jeesusta vastaan kirjoitettuun propagandakirjallisuuteen. Näitä mainintoja on useita juutalaisessa kirjallisuudessa. Mielenkiintoisena tietona voisi mainita, että samalta ajalta ja samalta seudulta aikaamme on osittain säilynyt myös heprean kielinen ilmestyskirja, joka on jäänyt kokonaan vaille mitään huomiota. Käännöksessäni suurena apuna Avraham Even-Shoshan ”Konkordantsia Hadasha LeTanak” (2007 painos, ja kiitos siitä Jerusalemin Raamatunkääntäjät). Tekstin suomennoksessa ”totisesti” on emet, ja jos sana on hepreassa amen, olen sen korjannut suomeenkin sellaiseksi, ja muutamia muita vastaavia sanatarkkuutta tavoittelevia ratkaisuja. Herra siunatkoon lukijaa! Suomennos valmis tammikuussa 2015.


1 LUKU.

Nämä ovat sukupolvet Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, 2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet; 3. Juudalle syntyi Perets ja Zerach Taamarista, Peretsille syntyi Chetsron, Chetsronille syntyi Ram; 4. Ramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon; 5. Salmonille syntyi Booaz portto Raahabista, Booaz’lle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai; 6. Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi (Salomo) Uurian vaimosta; 7. Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa; 8. Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia; 9. Ussialle syntyi Hiskia; 10. Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia; 11. Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina. 12. Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel; 13. Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi...,; 14. ... Akim, Akimille syntyi Eliud; 15. Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob; 16. Jaakobille syntyi Joosef. Tämä Josef oli se Mirjamin mies. Häntä kutsutaan ”Messias”, joka on ”Kristus”. 17. ... 18. Tapahtui, kun hänen äitinsä oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. 19. Joosef oli hurskas, eikä halunnut asustaa hänen kanssaan, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään tai antaa häntä kuolemaan; hän ennemmin tahtoi piilottaa hänet. 20. Mutta kun hän tätä ajatteli sydämessään, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, ja sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mirjamia, vaimoasi; koska hän on raskaana Pyhästä Hengestä. 21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." 22. Tämä kaikki on tapahtunut, että täyttyisi se, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, 23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja sinä kutsut häntä nimellä Immanuel", käännettynä: Jumala meidän kanssamme. 24. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä 25. eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt esikoisensa. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

1:16 Teksti todellakin käyttää sanaa ”Kristus”. 1:17 ym, puuttuu. Vaikka joissakin on uudemmissa on mukana. 1:21 Jeshua – Joshia (pelastaa). 1:25 Josef antaa nimen.

1. 2 LUKU.

Ja tapahtui, Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tähtitieteilijöitä tuli idästä Jerusalemiin, 2. sanoen: "Missä on se syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme idässä, ja olemme tulleet häntä kumartamaan, ylistettävien lahjojen kanssa." 3. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja kaikki Jerusalemin asukkaat hänen kanssaan. 4. Ja hän kokosi kaikki ylhäisensä ja kyseli heiltä, tiesivätkö he, missä Messias oli syntyvä. 5. He vastasivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta: 6. 'Ja sinä Beetlehem Jehudah Efratah, Juudean maa, katso, et suinkaan ole merkityksetön Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on minulle lähtevä hallitsija Israelissa’." 7. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan se tähti tuli heille. 8. Hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen heille: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan". 9. He kuulivat sitä kuningasta ja menivät; ja katso, se tähti, jonka he olivat idässä nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle. Kun he menivät Beetlehemiin, se pysähtyi sen paikan eteen, jossa lapsi oli. 10. Ja tapahtui heidän nähdessään sen tähden he iloitsivat ylen suurella ilolla. 11. Niin he menivät taloon ja löysivät hänet ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he polvistuivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat säkkinsä ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja moor, joka on mirhaa. 12. Ja se enkeli, joka puhui heille, käski heitä unessa olla Herodeksen tykö palaamatta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. 13. Mutta kun he olivat menossa, niin katso, Herran sanansaattaja ilmestyi Joosefille: "Nouse, ota poika ja hänen äitinsä, pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet". 14. Niin hän nousi, otti pojan ja hänen äitinsä ... 15. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että täyttyisi, minkä Herra on puhunut profeetan kautta: "Egyptistä minä kutsuin poikani". 16. Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet ja vihastui. Sydämessään ahdistuneena hän käski lähettämään sanaa kaikille ruhtinailleen; tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, jotka olivat syntyneet siitä alkaen, kuin ne tietäjät olivat hänelle puhuneet sen pojan syntymästä. 17. Silloin täyttyi se, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta: 18. "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja katkera parku; Raakel itkee lapsiansa jne.". 19. Tapahtui, kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä 20. sanoen: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka etsivät poikaa tappaakseen". 21. Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja he palasivat Israelin maahan. 22. Mutta kun hän kuuli, että Hyrkanus – nimensä Arkelaus - hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen tilalla, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa enkeliltä kehotuksen, että tulisi kääntyä Gilgalin maalle. 23. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; täyttääkseen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi".

2:2 Ylistettävä sanatarkasti kirkas ja kunnioitettava. 2:4 Gadol, voimallinen, vaikutuvaltainen. 2:6 Ruhtinas on ”alef”, siksi omassa ilmestyskirjan arameassanikin. Sana tarkoittaa myös ”oppinut”. 2:16 Tässä ruhtinas on normaali ”shar”.

1. 3 LUKU.

Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa 2. ja sanoi: "Kääntykää, sillä taivasten kuningaskunta on tullut lähelle". 3. Täyttääkseen sen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kautta: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herran tie, suoristakaa aromaassa valtatie meidän Jumalallemme'." 4. Katso, Johannes oli vaatetettu kamelinkarvoista ja vyötäisillään musta nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. 5. Silloin tultiin hänen tykönsä Jerusalemista ja koko Juudeasta ja kaikesta siitä Jordanin kuningaskunnan ympäristöstä, 6. Ja silloin he tunnustivat syntinsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, hänen sanastaan. 7. Mutta nähdessään johtavia fariseuksia, jotka ovat eristäytyjiä, ja muita fariseuksia tulevan hänen kasteelleen, ja hän sanoi heille: "pakenetteko te sitä Jumalalta tulevaa vihaa? 8. Tehkää parannuksen täydellisiä hedelmiä, 9. älkääkä sanoko sydämissänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; amen, minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä nostaa ylös poikansa Aabrahamin. 10. Monet kysyivät häneltä, ”mitä meidän tulisi tehdä?” Ja hän vastasi heille, ”älkää laittako ketään kärsimään, älkääkä rangaisko, ja olkaa tyytyväisiä omaan osaanne”. Ja kaikki kansa ajatteli ja mietti ympärileikatussa sydämessään, että Johannes on Jeshua. 11. Johannes vastasi heille kaikille, ”katso, minä kastan teidät vedellä kääntymyksen päivinä, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen avaamaan; hän kastaa teidät Pyhän Hengen tulessa. 12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja puhdistaakseen puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaansa, ja oljet..." 13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. 14. Mutta Johannes epäröi hänen kastamistaan, ja sanoi: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!" 15. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; koska meidän tulee täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hänet kastettiin. 16. Heti, kun hän nousi siitä vedestä, taivaat aukenivat hänelle, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun Poikani, minun rakkaani, häntä rakastetaan paljon, ja häneen minä olen mielistynyt".

3:3 Tie on myös käytöstavat. 3:7 ”Suuret”, rabbim, johtajat ym. 3:9 Ylösnousemus!

1. 4 LUKU.

Sitten, Pyhän Hengen kautta Jeshua vietiin erämaahan saatanan koeteltavaksi. 2. Hän paastosi neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, sen jälkeen tuli hänen nälkä. 3. Se kiusaaja lähestyi häntä ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano, että nämä kivet muuttuvat leiviksi". 4. Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, ...'." 5. Silloin perkele vei hänet siihen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet koko sen pyhäkön harjalle 6. ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumala, heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, varjella sinua kaikilla teilläsi’." 7. Taas Jeesus vastasi hänelle: "'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi." 8. Niin saatana vei hänet erittäin korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki sen maan kuningaskunnat, ja niiden kirkkaudet. 9. ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos paljastat itsesi minulle". 10. Silloin Jeesus vastasi hänelle: "Mene pois, syyttäjä, joka on saatana; sillä kirjoitettu on: minä rukoilen Herraa, ja häntä ainoata tulee palveleman'." 11. Silloin saatana jätti hänet; ja katso, enkeleitä lähestyi häntä, ja he veivät hänet tuleen. 12. Tapahtui niinä päivinä, että Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Gilgaliin. 13. Ja hän kulki ohi Nasaretin ja meni asumaan Kaper-Nachum Raitha’an, joka on Maritmah, Sebulonin maan rajalla; 14. täyttääkseen, minkä profeetta Jesaja sanoi: 15. "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuolla puolella, kansojen Galilea - 16. kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon, kuoleman varjon maassa asuvien ylle hohtaa valo". 17. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "kääntykää, sillä taivasten valtakunta on lähellä". 18. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Shimon, jota kutsutaan Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkojaan järveen; sillä he olivat kalastajia. 19. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". 20. Niin he jättivät verkkonsa sillä hetkellä, ja seurasivat häntä. 21. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja Johanneksen, veljekset, jotka olivat Zebdiel’in poikia, se on Zabadao ja Zabadah, venheessä isänsä kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon; ja hän kutsui heidät. 22. He kiirehtivät, jättivät verkkonsa ja isänsä ja seurasivat häntä. 23. Ja hän kierteli kautta Galilean ja opetti heidän seurakunnissaan ja saarnasi sitä hyvää lahjaa, joka on se evankeliumi taivasten valtakunnasta, ja paransi kaikki, jotka olivat sairaita, ja kaikki taudit, mitä kansassa oli. 24. Ja sanoma hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, pahan hengen vaivaamat ja halvatut; ja hän paransi heidät. 25. Monet seurasivat häntä Kapoli’sta ja Galileasta ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen.

4:3 Midrash-profetiat pitivät leipäihmeitä Messiaan merkkinä. Elisha ruokki leivällä kaksisataa miestä. Näyttää siltä, että saatana tiesi nämäkin profetiat. 4:8 Kabod, kirkkaus, kunnia. 4:11 Tuleen vieminen, saraf, 2Aik.16:14 ym mukaan. 4:16 Ronningin käännöksen mukaan suomennos. Tässä käytetty pimeys, tsalma, merkitsee myös kuvapatsasta. Lainaus menee tarkalleen Qumranin mukaan, nykyisestä tekstistä puuttuu pari vav-kirjainta.

1. 5 LUKU.

Tapahtui tämän jälkeen, kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. 2. Niin hän avasi suunsa ja puhui heille ja sanoi: 3. ... 4. Autuaita ovat ne, jotka odottavat, sillä he saavat lohdutuksen. 5. ... 6. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. 7. ... 8. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. 9. Autuaita ovat ne, jotka ajavat takaa rauhaa, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. 10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. 11. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja puhuvat teistä kaikkinaista pahaa, mutta puhuvat valheellisesti. 12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on hyvin suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja. 13. Silloin Jeshua sanoi oppilailleen; Te olette suolaa maailmassa; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä sitä saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja jalkojen tallattavaksi. 14. Te olette valkeus maailmassa. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; 15. eikä lamppua sytytetä ja panna piiloon, missä se ei voi valaista, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. 16. Niin loistakoon teidän valonne kaikkien ihmisten kasvoille, että he näkisivät teidän hyvät tekonne, jotka ovat ylistettäviä ja kunnioitettavia teidän Isänne edessä, joka on taivaissa. 17. Silloin Jeshua sanoi oppilailleen; älkää luulko, että minä olen tullut tooraa tekemään tyhjäksi, vaan sitä täyttämään. 18. Totisesti minä sanon teille: kun taivas ja maa ovat, ei toorasta tai profeetoista katoa yksikään merkki tai kirjain, sillä kaikki tulee täyttymään. 19. Sentähden, joka rikkoo yhdenkään sanan näistä käskyistä toisille, se pitää turhaksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. 20. Silloin Jeshua sanoi oppilailleen; totisesti minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten kuningaskuntaan. 21. Ettekö ole kuulleet, kuinka ennen sanottiin: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on syyllinen kuoleman tuomioon’? 22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuttaa kanssapalvelijansa, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka kutsuu veljeään heikommaksi, on ansainnut tuomion seurakunnassa; ja joka kutsuu hulluksi, on ansainnut helvetin tulen. 23. Jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että sinulla on riitaa kanssapalvelijasi kanssa, ja hän valittaa sinusta tämän asian tähden, 24. niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa hänen kanssaan, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. 25. Sitten Jeshua sanoi oppilailleen; pidä huolta, että kiirehdit sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, laitettavaksi vankeuteen. 26. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon. 27. Vielä hän sanoi heille; te olette kuulleet sanotuksi kauan sitten: 'Älä tee aviorikosta'. 28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista ja viettelee häntä, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen kanssansa. 29. Jos sinun oikeasi viettelee sinua, poista se. 30. Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki; parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi menetetään, kuin että koko ruumiisi on helvetissä. 31. Taas Jeshua sanoi oppilailleen; te olette kuulleet, kuinka on sanottu kauan sitten, että jokainen, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan, joka on libella repudio. 32. Ja minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa, antakoon sen erokirjan. Mutta siitä aviorikoksen sanasta; hän on se, joka tekee aviorikoksen, ja joka ottaa hänet, tekee aviorikoksen. 33. Vielä olette kuulleet sanotuksi niille, jotka olivat kauan sitten: 'Älä vanno väärin minun nimeni kautta, vaan anna Herralle se sinun valasi'. 34. Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko turhaan, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, 35. älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on Jumalan kaupunki; 36. äläkä pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; 37. vaan olkoon teidän sananne: 'kyllä, kyllä', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. 38. Te olette kuulleet sanotuksi toorassa: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta'. 39. Mutta minä sanon teille: älkää maksako pahaa pahalla; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin; 40. ja jos joku tahtoo sinua vastaan käydä oikeutta ja ottaa paitasi, jätä hänelle viittasikin; 41. ja jos joku pyytää sinua menemään kanssaan tuhat askelta, kulje hänen kanssaan kaksi tuhatta. 42. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. 43. Vielä Jeshua sanoi oppilailleen; te olette kuulleet sanotuksi niille, jotka olivat kauan sitten: 'Rakasta sitä, joka sinua rakastaa, ja vihaa sitä, joka sinua vihaa'. 44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne, ja tehkää hyvää sille, joka teitä vihaa ja vaivaa, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat ja sortavat teitä, 45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahantekijöillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 46. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö puolueelliset rakasta heitä rakastaviaan? 47. ... 48. Olkaa te, niinkuin teidän taivaallinen Isänne, joka on täydellinen."

5:17 Tooralla tarkoitettiin yleensä koko ”vanhaa testamenttia”. 5:22 Seurakunta määräisellä artikkelilla, kuulija tietää, mistä seurakunnasta on kyse. Ansainnut; olla syyllinen, joka kohdassa. Helvetti on Gehinnom. 5:24 Lahjasi, monikkomuoto. 5:27 ”Huorin” olisi zona-sanasta, tässä on aviorikos. 5:31 Libellus Repudio, erokirja. Latinaa.

1. 6 LUKU.

"Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten kasvojen edessä, että he teitä ylistäisivät; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. 2. Vielä Jeshua sanoi heille; kun teet vanhurskautta, älä toivo sitä kuuluttavasi, älkää soitattako torvea kasvojenne edellä, niinkuin tekopyhät – se on ipokaritis – jotka harjoittavat vanhurskauttaan kaduilla ja kauppapaikolla, että ihmiset näkisivät heidät. Amen, minä sanon teille: he ovat jo saaneet palkkansa. 3. Vaan kun sinä harjoitat vanhurskautta, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 4. että sinun lahjasi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salatut näkee, maksaa sinulle. 5. Silloin Jeshua sanoi oppilailleen; kun rukoilette, älkää korottako ääntänne, älkääkä olko niinkuin ne surulliset tekopyhät, jotka rakastavat rukoilla kokoustaloissa ja pihojen kulmissa, ja rukoilla ylimielisellä äänellä, että ihmiset kuulisivat ja ylistäisivät heitä. Amen, minä sanon teille: he ovat jo saaneet palkkansa. 6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene vuoteellesi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 7. Ja kun rukoilette, niin älkää moninkertaistako sanojanne niinkuin ne harhaoppiset, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 8. Ettekö ymmärrä, että teidän Isänne, joka on taivaissa kyllä tietää teidän sananne, ennenkuin häneltä anottekaan. 9. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, pyhitetty olkoon sinun nimesi; 10. siunattu sinun kuningaskuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaissa; 11. anna meille meidän jokapäiväinen leipämme; 12. ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi niille, jotka tekevät syntiä meitä vastaan; 13. äläkä saata meitä kiusaajan käsiin; vaan varjele meidät kaikesta pahasta, amen. 14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmislapsille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; 15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän syntejänne. 16. Vielä hän sanoi heille; kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; jotka tekeytyvät surullisiksi ja jotka muuttavat kasvonsa, näyttääkseen paastoamistaan ihmislapsille; amen, minä sanon teille: he ovat jo saaneet palkkansa. 17. Vaan kun te paastoatte, peskää päänne, 18. etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka on salassa, maksaa sinulle. 19. Vielä hän sanoi heille; älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. 22. Sinun silmäsi ovat ruumiisi lamppu. Jos siis silmäsi katsovat suoraan, niin sinun ruumiisi ei ole pimeä. 23. Ja jos siis se valo, joka sinussa on, pimenee, kaikki sinun tiesi ovat pimeyttä. 24. Silloin Jeshua sanoi oppilailleen; ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko yhtä vihaava ja toista rakastava, taikka yhtä kunnioittava ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja maailmaa. 25. Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko syötävästä sieluillenne tai vaatetuksesta ruumiillenne, sillä sielu on paljon kalliimpi kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. 26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän Isänne, Elion, ruokkii ne. Ettekö te ole suurempiarvoiset kuin ne? 27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä pituuttaan kyynäränkään vertaa? 28. Jos näin on, mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa Sharonin liljoja, joka on Gilion! 29. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin ne. 30. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, se on ”peinon”, joka tänään on tuore ja huomenna kuivataan ja uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 31. Jos Jumala niin ajattelee teistä, älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' 32. Sillä tätä kaikkea ruumiit tavoittelevat. Teidän Isänne kyllä tietää teidän tarpeenne näissä kaikissa. 33. Etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa ja hänen vanhurskauttansa, ja kaikki tämä teille annetaan. 34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

6:2 Kreikan sanaselitys viittaa siihen, että jossain vaiheessa teoksen vastaanottajalla oli ollut käytössä kreikankielinen versio, josta hän ei ymmärtänyt kaikkea? 6:5 Kokoustalo on ”beit knesset”. 6:11 Jokapäiväinen, on tarkasti ”jatkuva”, thamiid. 2Moos.25:30, 2Sam.9:7, 2Kun.25:29 sama ajatus samoilla sanoilla. 6:23 Tässäkin tie on myös käyttäytymistä. 6:26 Ha’Elion, (se) Korkein. 6:28 Koska ha’Sharon, artikkelilla, menen saman mukaan kuin muuallakin raamatussa, esim. ha’Karmel (Karmelin vuori) ja Karmel (hedelmätarha tms). 6:30 Peinon merkitsee jotain espanjan saaria, Gibraltar ja muut.

1. 7 LUKU.

"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; 2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. 3. Kuinka näet oljen toisen silmässä, mutta et huomaa tukkia omassa silmässäsi? 4. Ja kuinka saatat sanoa toiselle: 'Odota hetki, minä otan oljen silmästäsi', ja katso, omassa silmässäsi on tukki? 5. Sinä tekopyhä, ota ensin tukki omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa oljen kanssapalvelijasi silmästä. 6. Vielä hän sanoi heille; älkää antako pyhää lihaa koirille, älkääkä asettuko sikojen eteen, etteivät ne tallaisi jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. 7. Anokaa Jumalalta, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 8. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 9. Kuka keskuudessanne on, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, 10. taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? 11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte laittaa hyviä lahjoja kasvojenne eteen, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä hyvää henkeä niille, jotka häntä etsivät! 12. Ja kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on toora, ja profeettojen sanat. 13. Silloin Jeshua sanoi oppilailleen; menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se kadotuksen portti on avara ja syvä, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14. mutta se portti on ahdas ja tie murheellinen, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 15. Vielä hän sanoi heille; kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne kuin lammasten villojen vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16. Heidän tekojensa kautta te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, heitetään tuleen. 20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään; heidän tekojensa kautta. 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra', pääse taivasten kuningaskuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on pääsevä taivasten kuningaskuntaan. 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta profetoineet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta merkkiä?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, kaikki te laittomuuden tekijät'. 24. Vielä hän sanoi heille; jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. 25. Ja rankkasade lankesi sitä vastaan, ja tuulet puhalsivat, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. 27. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." 28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kaikki kansanjoukot suuresti hämmästyksissään hänen opetuksestansa, 29. sillä hän opetti heitä suurella voimalla, eikä niinkuin muut heidän kirjanoppineensa.

7:1 Dan-verbistä tuomio. Eri tuomitsemista, kuin vaikka mishpat tai safat, jotka ovat oikeuden jakamista, ym. Sama arameassa. 7:4 Aramean ”kuinka”! 7:13 Kadotus; Abaddon.

1. 8 LUKU.

Ja tapahtui, kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous. 2. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, pystytkö sinä puhdistamaan minut?" 3. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja sillä hetkellä hän puhdistui pitalistaan. 4. Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene papin luokse, ja uhraa lahjasi, jonka Mooses on säätänyt, niin kuin teidän toorassanne on.". 5. Ja tapahtui, kun hän saapui Kapernaum-Hamartha’an, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja pyysi armoa häneltä 6. ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotonani liikuntakyvyttömästi sairaana, se on halvattuna, ja on heikko siitä taudista". 7. Hän sanoi hänelle: "Minä menen ja parannan hänet". 8. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan tee ainoastaan päätös, että hän paranisi. 9. Minä olen syntinen ihminen ja minä olen fariseusten käsien vallan alainen, ja minulla on hevosia ja ratsastajia, ja minä sanon yhdelle heistä: 'Mene', ja hän menee, 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijoilleni: 'Tee tämä', ja he tekevät." 10. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Amen, minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. 11. Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja lepäävät Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten kuningaskunnassa; 12. mutta kuningaskunnan lapset heitetään ulos helvetin pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." 13. Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: "Mene. Niinkuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." Ja poika parani sillä hetkellä. 14. Silloin Jeesus tuli Pietarin kotiin, ja katso, hänen anoppinsa makasi sairaana kuumeessa. 15. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä. 16. Ja tapahtui illan tultua, että tuotiin hänen tykönsä riivaajien valtaamia. Ja hän paransi heidän yksin sanansa kautta, ja kaikki sairaat hän paransi; 17. täyttääkseen, mikä on puhuttu profeetta Ishaia’n kautta, joka sanoo: "meidän sairautemme hän kantoi ja meidän kipumme hän kärsi". 18. Ja tapahtui tämän jälkeen, että Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski hän lähteä sen meren toiselle rannalle. 19. Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet". 20. Niin Jeesus vastasi hänelle: "Ketuilla on luolat ja linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla, neitsyen pojalla, ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi". 21. Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "salli minun mennä, ja käydä hautaamassa isäni". 22. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa". 23. Ja tapahtui, kun Jeesus astui venheeseen, hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. 24. Järvellä nousi kova myrsky, ja aallot vyöryivät kovasti, niin että venhe oli särkymäisillään. 25. Niin he menivät hänen luokseen ja pyysivät sanoen: "Herramme, auta, ettemme hukkuisi". 26. Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi katselette toisiinne?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, että rauhoittuisivat, ja heti tuli aivan tyven. 27. Kun siellä olleet ihmiset sen näkivät, he ihmettelivät ja sanoivat: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri tekevät hänen tahtoaan?" 28. Ja tapahtui, kun hän tuli sen meren toiselle rannalle, ja kulki siihen maakuntaan meren takana, joka on Ginitraros, hänet kohtasi siellä kaksi riivaajien valtaamaa, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea. 29. He huusivat hänelle sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeshua, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan ja tuhoamaan meitä ennen sitä aikaa?" Jeshua sanoi niille; ulos sieltä, pahan joukot! 30. Ja lähellä heistä kävi suuri sikalauma laitumella. 31. Niin ne riivaajat pyysivät häntä: "Koska meidän on lähdettävä täältä pois, niin suo meille valta mennä tähän sikalaumaan". 32. Hän sanoi niille: "Menkää". Riivaajat lähtivät niistä ihmisistä ja menivät sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi, liukastuen alas järveen ja ne kuolivat vedessä. 33. Niiden ruokkijat pelkäsivät, pakenivat; ja kertoivat kaiken kaupungissa. Niin koko se kaupunki oli peloissaan. 34. He menivät Jeesusta vastaan; ja kun he heidät näkivät, pyysivät he häntä olemaan kulkematta heidän alueensa kautta.

8:5 Armo; Chen, mies pyytää ansaitsematonta armoa. 8:17 Lainaus Ronningin mukaan. 8:25 Herramme; Adoneinu.

1. 9 LUKU.

Sitten Jeshua astui venheeseen, he purjehtivat ja hän palasi omaan kaupunkiinsa. 2. Hänen tykönsä tuotiin liikuntakyvyttömästi sairas mies, se on halvattu, joka makasi vuoteella. Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän sille sairaalle: "Poikani, rohkaistu; sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi, Jumalan uskon kautta". 3. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat sydämissään: "Tämä pilkkaa Jumalaa". 4. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? 5. Onko helpompaa sanoa: 'Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi', vai 'Nouse, kulje'? 6. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Poika pystyy maan päällä antamaan syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi hän sanoi sille sairaalle - "nouse ja ota vuoteesi ja kulje." 7. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. 8. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut senkaltaisen vallan ihmisille. 9. Ja tapahtui, kun Jeshua kulki sieltä, hän näki miehen, jonka nimi oli Mattiah, se on Matteio, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä. 10. Hän vei hänet omaan kotiinsa aterioimaan. Ja tapahtui, kun hän oli syömässä, niin katso, monta väkivaltaista ja pahantekijää oli siinä pöydässä, ja katso, he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. 11. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne istuu ja syö väkivaltaisten ja pahantekijöiden kanssa?" 12. Jeesus kuuli, ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 13. Menkää ja oppikaa, mitä kirjoitettu on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut palauttamaan ennalleen vanhurskaita, vaan niitä pahantekijöitä." 14. Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat hänelle: "miksi me ja fariseukset paastoamme usein; ja sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" 15. Niin Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Eiväthän sulhasen ystävät voi surra ja paastota, niinkauan kuin hän vielä on heidän kanssaan. Mutta ne päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat. 16. Ei kukaan tuhlaa palaa uudesta kankaasta vanhaan vaatteeseen, sillä sen palan voima repii palasen siitä kuluneesta vaatteesta, ja repii sitä enemmän. 17. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin leileihin; muutoin leilit särkyvät, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan uusi on uusia astioita varten, ja niin molemmat säilyvät." 18. Ja tapahtui, kun hän oli puhunut heille, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, minun tyttäreni kuoli juuri, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän saa elää". 19. Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa. 20. Katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaatteensa tupsua. 21. Sillä hän sanoi sydämessään: "Jos vain saan koskettaa hänen vaatettaan, niin minä tulen heti terveeksi". 22. Hän kääntyi, ja sanoi hänelle: "Tyttäreni, rohkaistu; Jumalan – siunattu olkon hän – kautta, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä hetkellä hän tuli terveeksi. 23. Ja tapahtui, kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki paljon ihmisiä itkemässä, 24. sanoi hän heille: "Menkää kaikki ulos, ja lopettakaa se itkeminen, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu". Ja heidän silmissään hän oli kuin pilailija. 25. Mutta kun hän oli ajanut heidät ulos, meni Jeshua hänen luokseen, kosketti hänen käteensä; ja tyttö nousi. 26. Ja sanoma tästä kuului koko siihen maahan. 27. Jeesus kulki sieltä, ja katso, seurasi häntä juosten kaksi sokeaa, huutaen hänelle: "Daavidin poika, armahda meitä". 28. Ja hänen tultuaan sille talolle, ne sokeat tulivat hänen lähelleen; ja hän sanoi: 29. "Teidän uskollisuutenne on parantava teidät". 30. Ja heti näiden kahden sokean silmät aukenivat, ja he näkivät. Hän käski heitä, sanoen: "Katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää". 31. He menivät pois ja paljastivat hänet kaikessa siinä maassa. 32. Jeshua meni pois sieltä, ja hänen eteensä tuotiin mykkä mies, joka oli riivattu. 33. Hän ajoi sen riivaajan ulos, niin että se mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: "Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty". 34. Mutta ne fariseukset sanoivat: "Totisesti, sen riivaajan nimessä hän ajaa ulos riivaajia". 35. Hän vaelsi kaikki kaupungit ja tornit ja opetti heidän kokoustaloissaan, ja saarnasi hyvää sanomaa ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. 36. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. 37. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. 38. Rukoilkaa siis elon Herran kasvoja, että hän lähettäisi  sadonkorjaajia, korjaamaan hänen satoaan."

9:20 Tupsu on tässä Tsitsith 4Moos.15:38 mukaan.

1. 10 LUKU.

Ja Jeshua kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan yli kaikkien saastaisten henkien, ajaa ne pois ihmisestä, ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkia vitsauksia. 2. Ja nämä ovat niiden kahdentoista lähetetyn nimet – heitä kutsutaan ”apostolos”: Simon, jota kutsuttiin Petros, ja Andreah, hänen veljensä, 3. Filippus ja Bartolomeus, Jakob, kutsutaan ”Gaimi”, ja Johannan, hänen veljensä, Zebedielin pojat,  Tuomas ja Mattiah joka on Mattio, joka maineeltaan oli korkoa vastaan lainaaja, Jaakob Alufei ja Tereios 4. Shimon kanaanilainen, se on Simon Kananaios, ja Jehuda Askariotah, joka tämän jälkeen petti hänet. 5. Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön kulkeko niiden kansojen maiden luokse, älkääkä menkö samarialaisten kaupunkiin, 6. vaan menkää Israelin huoneen eksyneiden lammasten tykö. 7. Saarnatkaa heille, että: 'Taivasten kuningaskunta on nouseva'. 8. Parantakaa sairaita, elävöittäkää ne kuolleet, pitaliset, ajakaa ulos riivaajia ihmislapsista. Älkää ottakoo maksua. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 9. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä mammonaa lompakkoihinne, 10. älkää vaihtovaatteita, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa käsissänne; sillä työmies on ruokansa ansainnut. 11. Ja mihin kaupunkiin tai tornille te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on se hyvä mies, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. 12. Ja tullessanne siihen taloon, ”shalom!” sille sanoen, ”shalom tälle talolle, shalom kaikille, jotka siinä asustavat!” 13. Ja jos talo on arvollinen, teidän rauhanne tulee se ylle; mutta jos se ei ole arvollinen, teidän rauhanne palaa teille takaisin. 14. Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teitä kuulla, lähtekää pois siitä talosta ja pudistakaa tomu jaloistanne. 15. Amen, minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on sinä päivänä oleva parempi kuin sen kaupungin. 16. Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja nöyrät kuin kyyhkyset. 17. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he eivät vie teitä seurakuntiinsa tai kokouspaikoilleen; 18. vaan teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen todistajiksi minun tähteni, heille ja kansoille. 19. Mutta kun he ottavat teitä kiinni, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille tulee vastaus sillä hetkellä, kun te tarvitsette. 20. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän minun Isäni Pyhä Henki puhuu teidän kauttanne. 21. Veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja johdattavat heidät kuolemalle. 22. Ja teistä tulee erimielisyyksien ja pelon aihe kaikille kansakunnille, minun nimeni tähden; mutta joka kestää lopun aikaan asti, se pelastuu. 23. Vielä Jeshua sanoi oppilailleen; ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä amen, minä sanon teille: te ette ehdi tekemään täydellisiksi Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee. 24. Ei ole opetuslapsi opettajaansa suurempi, eikä palvelija suurempi isäntäänsä. 25. Opetuslapselle riittää, että hän on oleva niinkuin hänen opettajansa, ja palvelijalle, niinkuin hänen isäntänsä. Jos sen talon isäntää kutsutaan Baal-Zebub’iksi, kuinka paljoa enemmän hänen talonsa lapsia! 26. Älkää peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua. 27. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa valossa. 28. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat, mutta heillä ei ole valtaa tappaa sieluja; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin tuhota helvetissä. 29. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne tahdon sallimatta. 30. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. 31. Älkää siis peljätkö; te olette paremmat kuin varpuset. 32. Jokaisen, joka ylistää minua ihmisten edessä, häntä minäkin ylistän minun Isäni edessä, joka on taivaissa. 33. ... 34. Sillä hetkellä Jeshua sanoi oppilailleen; älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle muuta kuin miekan. 35. Sillä minä olen tullut erottamaan ihmistä; pojan isästään ja tyttären äidistään 36. ja vihamiehiksi tulevat rakastetut. 37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, minä en ole sellaiselle sovelias; 38. ... 39. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa minun tähteni, hän löytää sen. 40. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. 41. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimessä, saa sen profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimessä, saa sen vanhurskaan palkan. 42. Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä vähäisistä oppilaistani maljallisen kylmää vettä, opetuslapsen nimessä, amen, minä sanon teille: hän ei menetä palkkaansa."

10:2-4 Laitoin nimiä niin kuin ne ovat kirjoitetut. Teksti tuo esiin sen ajatuksen, että ”Iskariot” olisi ollut kotoisin Skariothan kylästä. Aramean kielinen kylän nimi merkitsee jotain tiettyä verenvuodatuspaikkaa. 10:8 Pitalinen ajateltiin kuolleeksi, vaikka ei ollut konkreettisesti. Tämä versio yhdistää nämä, uudemmissa on välissä ”puhdistakaa”. 10:9 Mammona on aramean lainasana. 10:23 Täydellistäminen voi olla myös ”(työn) loppuun saattamista”. Ilmeisesti juuri tämä ollut alkuperäinen ajatuskin. 10:26 Salattu; ’elam.

1. 11 LUKU.

Ja tapahtui, kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä, ja käski heitä opettamaan ja saarnaamaan heidän omiin kaupunkeihinsa. 2. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli siitä Jeshuan teosta, lähetti hän kaksi omista oppilaistaan 3. sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?" 4. Niin Jeesus vastasi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet, ja mitä olette kuulleet: 5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille annetaan tarpeet. 6. Ja autuas on se, joka ei hämmenny minusta." 7. Ja tapahtui, kun he olivat menossa, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 8. Vai mitä lähditte katsomaan? Luulitteko, että Johannan oli hienoihin vaatteisiin puettu? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten taloissa. 9. Vai mitä te lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on suurempi kuin profeetta. 10. Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien puhtaaksi minun kasvojeni eteen'. 11. Vielä Jeshua sanoi oppilailleen; totisesti minä sanon teille: ei ole kaikkien naisista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; 12. Hänen päivistään tähän asti taivasten kuningaskuntaa on sorrettu, ja sitä ollaan hajotettu. 13. Sillä kaikki profeetat ja toora ovat puhuneet Johannan’sta; 14. ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elia, joka on tuleva. 15. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. 16. Vielä Jeshua sanoi; minä vertaan tämän sukupolven poikalapsiin, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen 17. sanoen: 'Me lauloimme teille, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette itkeneet'. 18. Sillä Johannes tuli, ei syömään eikä juomaan, ja hänestä sanottiin: 'Hän on riivaajien valtaama'. 19. Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Hän on syömäri ja viininjuoja, väkivaltaisten ja syntisten ystävä!' Ja tyhmät jakavat oikeutta viisaille!" 20. Sitten Jeshua alkoi kiroamaan niitä, missä hänen merkkejään oli tehty, siitä, etteivät ne olleet kääntyneet: 21. "Voi sinua, Korozoim! Ja voi sinua, Beit-Shaidah! Sillä jos ne merkit, jotka on tehty teissä, olisivat tapahtuneet Tsur’ssa ja Sadom’ssa, jotka ovat ”Tirao Deiter” tai ”Sedomah”, niin nämä jo siihen aikaan olisivat säkissä ja tuhassa kääntyneet. 22. Amen, minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on oleva helpompi kuin teidän. 23. Ja sinä, Kaper-Nahum, aiotko nousta taivaisiin? Sinut tuodaan sieltä alas! Sillä jos ne merkit, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se ehkä seisoisi vieläkin. 24. Amen, minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun." 25. Siihen aikaan Jeesus nousi korkeammalle, sanoen: "Minä, minä ylistän, taivaan ja maan luoja, että olet salannut nämä sanat viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne nöyrille. 26. Amen, Isäni, sillä näin on oikeaa kasvojesi edessä. 27. Kaikki minulle on annettu minun Isältäni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä yksin, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. 28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä autan teidän ikeidenne kantamisessa. 29. Ottakaa minun ikeeni omaksi ikeeksenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen nöyrä ja hyvä ja sydämeltä puhdas; niin te löydätte levon sielullenne. 30. Ja minun kuormani on keveä."

11:6 Hämmennys, buk, harvinainen sana, 3xVT. Kertoo hädästä ja ihmettelystä, eksymisestäkin. Ester 3:15, Jooel 1:18 ja 2Moos.14:3. 11:9 Suurempi, gadol. 11:14 Elia on tuleva! 11:19 Oikeuden jakaminen, mishpat. 11:20 Messiaan merkkejä on koko midrash-kirjallisuus täynnä. 11:21 Tyyro ja Sodoma.

1. 12 LUKU.

Siihen aikaan Jeesus kulki sapatin päivänä viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä, ja murskaamaan niitä käsillään, ja syömään. 2. Fariseukset näkivät, ja sanoivat hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapatin päivänä". 3. Jeshua vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä oli nälkä, 4. kuinka he siinä Jumalan huoneessa söivät niistä kasvojen leivistä, joka on ”paan sagrah” joita ei ollut lupa syödä, paitsi yksin pappien? 5. Ja myös toorassa, ettekö ole lukeneet, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat joskus sapatin ja ovat kuitenkin ilman syntiä? 6. Mutta minä sanon teille: pyhäkkö on suurempi näistä. 7. Mutta jos olisitte tunteneet, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon, enkä ...', niin te ette syyttäisi täydellisiä. 8. Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra." 9. Ja tapahtui niiden päivien lopulla, että Jeshua lähti sieltä toiselle puolelle, ja tuli heidän kokoustaloihinsa. 10. Ja siellä oli ihminen, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Onko hänet luvallista sapattina parantaa?" 11. Hän sanoi heille: "kenellä teistä on lammas, joka putoaa sapattina kuoppaan, eikä nosta sitä ylös? 12. Kuinka paljon parempi onkaan ihminen! Sentähden on ihmisellä lupa tehdä sapattina hyvää." 13. Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, niinkuin oli se toinenkin. 14. Niin fariseukset pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. 15. Tapahtui tämän jälkeen, että Jeshua tiesi sen, niin väistyi hän sieltä pois. Ja monet sairaat seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki, 16. ja hän käski heitä, etteivät paljastaisi häntä; 17. että vahvistuisi, mikä on puhuttu Jesajan kautta: 18. "Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun valittuni, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni hänen ylleen, ja hän on julistava oikeutta kansoille. 19. Ei hän pelkää eikä säikähdä, eikä hänen ääntänsä kuulla kadulla. 20. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja hiipuvaa lampun sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän vahvistaa ikuisen oikeuden. 21. Ja hänen nimeensä kansat panevat toivonsa." 22. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivaajan vallassa oleva mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet, ja kansa näki sen. 23. Ja hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole Daavidin poika?" 24. Fariseukset sen kuullessaan sanoivat: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Baal-Zebub’in, riivaajain päämiehen, kautta". 25. Jeshua tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille vertauksen kautta: "Jokainen kuningaskunta teidän keskuudessanne, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. 26. ”Saatana ajaa ulos saatanan”, silloinhan hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen kuningaskuntansa pysyy pystyssä? 27. Ja jos minä Baal-Zebub’in kautta ajan ulos riivaajia, miksi sitten teidän lapsenne eivät aja niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. 28. Mutta jos minä Jumalan Hengen kautta ajan ulos riivaajia, niin on sen kuningaskunnan loppu tullut. 29. Kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ottaa hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido häntä? Vasta sitten hän ryöstää hänen talonsa. 30. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minuun liity, se kieltää minut. 31. Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. 32. Ja jokainen, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa maailmassa. 33. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä se on totuus, että siitä hedelmästä se puu tunnetaan. 34. Te kyykäärmeitten perhe, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Suu aukenee, sydän puhuu. 35. Hyvä ihminen tuo hyvän sydämen varastosta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan sydämen varastosta esille pahaa. 36. Mutta minä sanon teille: kaikista niistä sanoista, joita ihminen puhuu, hän on velvollinen tekemään tiliä tuomiopäivänä. 37. Sanojesi mukaan sinut tuomitaan, ja tekojesi mukaan sinua tullaan syyttämään." 38. Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista tulivat Jeshuan luokse sanoen: "me tahdomme nähdä merkin taivaista, sinun tekemänäsi". 39. Hän sanoi heille: "Tämä paha ja tekopyhä sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. 40. Sillä niinkuin hän oli sen kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan kohdussa kolme päivää ja kolme yötä. 41. Niiniven miehet nousevat oikeuden jakamiselle tämän sukupolven kanssa ja tuomitsevat sitä, koska he kääntyivät parannukseen Joonan sanoista, ja minä olen suurempi kuin Joona. 42. Sheban kuningatar, joka on Rezinah de Isteriah, on nouseva oikeuden jakamiselle tämän sukupolven kanssa ja tuomitseva sitä; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, minä olen suurempi kuin Salomo. 43. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se vedettömiä paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. 44. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se menee, löytää sen tyhjänä ja turvallisena ja valmiina. 45. Silloin se ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen myöhempi olotila on pahempi kuin ensimmäisensä. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle." 46. Hänen vielä puhuessaan kaikelle kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. 47. Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi tahtovat sinua nähdä". 48. Mutta hän vastasi puhujalle: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" 49. Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "nämä ovat minun äitini ja veljeni! 50. Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

12:6 Pyhäkkö, Shem-Kodesh. Voi olla myös ”Pyhä nimi”, ei ole kuitenkaan tavallinen pyhäkkö (beit-k.) tai temppeli (hekal). 12:12 Parempi – Hyvää; molemmat ”tov”. 12:18-20 Jesaja 42 –lainaus ei mene tuntemiemme versioiden mukaan. 12:31 Pilkka on Jumalan pilkkaamista. Sama arameassa. 12:39 Tekopyhä, chanef, Jesaja 9:17 viittaus, samat sanat.

1. 13 LUKU.

Sinä päivänä Jeesus lähti siitä talosta ja istui järven rannalle. 2. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, kunnes hänen täytyi astua venheeseen, ja kaikki kansa seisoi. 3. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi heille: "mies lähti kodistaan aamulla kylvämään. 4. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tielle, ja linnut söivät ne. 5. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat oraalle ja kuihtuivat, kun niillä ei ollut syvää maata. 6. Kun aurinko nousi, ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. 7. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat kasvoivat ja tukahuttivat ne. 8. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, ensimmäinen sata, toinen kuusikymmentä, ja kolmas kolmekymmentä. 9. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon." 10. Niin hänen opetuslapsensa tulivat hänen lähelleen, ja ne oppilaat sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut vertauksilla?" 11. Hän sanoi: "teille on annettu tuntea taivasten kuningaskunnan salaisuudet, mutta heille ei. 12. Sillä sille, jolla on, annetaan; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hän luulee hänellä olevan. 13. Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkisivät, eivät näe ja kuulisivat, eivät kuule. 14. Että täyttyisi, mitä on sanottu profeetta Jesajan kautta: 'mene ja sano tälle kansalle, kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja nähkää, älkääkä käsittäkö. 15. Tee tämän kansan sydän lihavaksi, ja tee heidän korvansa raskaiksi, ja sokaise heidän silmänsä, etteivät he näkisi silmillään.' 16. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. 17. Amen, minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. 18. Kuulkaa siis te vertaus siitä kylväjästä: 19. Se kylväjä on Ihmisen Poika. Ja se siemen, joka putosi tielle, on jokainen, joka kuulee taivasten kuningaskunnasta, eikä ymmärrä sitä. Saatana tulee ja tempaa pois kaiken sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se siemen, mikä putosi tielle. 20. Mikä kallioperälle putosi, on se, joka kuulee Jumalan sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; 21. mutta hänellä ei ole juurta, vaan hän on epävarma, ja kun tulee pienikin ahdistus tai vaino, niin saatana saa hänen sydämensä unohtamaan. 22. Mikä taas orjantappuroihin putosi, on se, joka kuulee sen sanan, mutta hyvinvoinnin kokoamisen himossaan, saatana saa hänet unohtamaan Jumalan sanan, eikä hän tee hedelmää. 23. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän hyvistä teoista. Hän tekee ensimmäisestä sata jyvää, toisesta kuusikymmentä, ja kolmannesta kolmekymmentä. Mitä tulee siihen sataan; tämä on sydämestään puhdistettu, ja ruumis pyhitetty. Mitä tulee siihen kuuteenkymmeneen; tämä on erottautunut naisista. Mitä tulee siihen kolmeenkymmeneen, tämä on pyhitetty avioliitossa, ruumiissa ja sydämessä." 24. Hän toi heidän kasvojensa eteen toisen vertauksen. "Taivasten kuningaskunta on kuin mies, joka kylvää hyvää siementä. 25. Ja tapahtui ihmisten nukkuessa, että hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan, se on berijagah, ja meni pois. 26. Ja tapahtui, kun laiho kasvoi tehdäkseen hedelmää, lustekin tuli näkyviin. 27. Niin sen pellon isännän palvelijat lähestyivät ja sanoivat hänelle: 'Herramme, etkö kylvänyt hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' 28. Hän sanoi heille: 'Sen on minun vihamieheni tehnyt'. Palvelijat sanoivat hänelle: Me revimme lusteet pois juurineen.' 29. Hän sanoi heille: 'Ei, ettette repisi juurineen nisuakin. 30. Antakaa molempain olla ja kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se erillisiin kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa aittaan.'" 31. Hän toi heidän kasvojensa eteen vielä toisen vertauksen: "Taivasten kuningaskunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies ottaa ja kylvää peltoon. 32. Se on kaikista siemenkasveista pieni, mutta kun se on kasvanut, on se suurin siemenkasveista ja tulee suureksi puuksi, niin että taivaan linnut tulevat..." 33. Taas toisen vertauksen hän puhui heille: "Taivasten kuningaskunta on hapatuksen kaltainen, jonka laitetaan kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happanee". 34. Kaikki nämä vertaukset Jeesus puhui kansalle, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille; 35. että täyttyisi, mikä on puhuttu sen profeetan kautta: "Minä avaan suuni vertauksiin, minä lausun arvoituksia alusta asti". 36. Sitten Jeshua poistui kansan luota ja meni siihen taloon. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja kysyivät häneltä selitystä siitä luste-vertauksesta. 37. Hän vastasi heille ja sanoi heille: "Hyvän siemenen kylväjä on se ihminen. 38. Pelto on tämä maailma; se hyvä hedelmä ovat vanhurskaat, mutta ne lusteet ovat pahantekijöitä. 39. Se vihamies, joka ne kylvi, on saatana; elonaika lopulla on sitä tulevaa maailmaa, ja ne leikkuumiehet ovat ne enkelit. 40. Niinkuin niittäjät kokoavat lusteet poltettavaksi, niin on tapahtuva niiden päivien lopulla. 41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä repimään juurineen pois hänen kuningaskunnastaan kaiken pahan, ja kaikki vääryyden tekijät, 42. ja heittävät heidät tuliseen kokkoon; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 43. Silloin ne vanhurskaat loistavat Isänsä kuningaskunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. 44. Vielä Jeshua sanoi oppilailleen; taivasten kuningaskunta on kuin mies, joka löytää kätketyn aarteen; ja siitä iloissaan hän myy kaiken, mitä hänellä on, ja ostaa sen pellon itselleen. 45. Vielä taivasten kuningaskunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita kiviä, 46. ja löydettyään hyvän, hän myy kaikki, mitä hänellä on, ja ostaa sen. 47. Taivasten kuningaskunta on verkon kaltainen, keskellä sitä merta, johon on koottu kaikkinaisia kaloja. 48. Ja kun se on täysi, se vedetään rannalle, ja kalastajat lähtevät ja valitsevat hyvät astioihinsa, mutta pahat heitetään pois. 49. Näin on käyvä päivien lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaiden keskuudesta. 50. Ja heittävät heidät tuliseen kokkoon; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 51. Hän sanoi heille; oletteko ymmärtäneet tämän?" He sanoivat: "Olemme". 52. ”Jokainen viisas taivasten kuningaskunnassa on perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa”. 53. Ja tapahtui tämän jälkeen, kun Jeesus oli lopettanut nämä sanat, lähti hän sieltä. 54. Ja hän tuli omalle maalleen, ja opetti kansaa kokoustaloissa. Fariseukset hämmästyivät ja sanoivat sydämissään: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja valta tehdä nämä teot? 55. Eikö tämä ole sen sepän ja Mirjamin poika? Ettekö te tunne näitä kaikkia; hänen äitinsä Mirjam ja hänen kolme veljeään; Joosef ja Simon ja Jehuda? 56. Ja hänen sisarensa, ettekö tunne kaikkia näitä, jotka ovat meidän parissamme? Mistä sitten hänelle on tullut tämä kaikki?" 57. Ja he olivat epävarmoja hänestä. Jeesus vastasi heille: "Ei ole profeetta kunniaa vailla muualla kuin omassa maassaan, kotikaupungissaan ja kodissaan". 58. Ja heidän vähäisen uskonsa tähden hän ei tahtonut tehdä siellä yhtään merkkiä.

13:1 Talosta; miha’beit. Ehkä se voi olla myös hänen omasta talostaan, mutta heprea ei tuo sitä esiin, toisin kun jakeessa kolme. Sama arameassa (man’beitaa). 13:23 Puhdistettu, taherath liittyy raamatussa vain erilaisista saastaisista olotiloista pudistautumiseen. 13:25 Bnei Adam, ihmislasten, Adamin lasten. Yleinen sanonta ihmisistä, jätin sen KR38 mukaan tähän. 13:28 Profeetoissa usein käytetty maanviljelytermi, ’aakar, repiä juurineen. 13:42 ”Kokko” M.Ronningilta, en itse ole varma sanan tarkasta merkityksestä. Medora on vain Jes.30:33 ja Hes.24:9, ja tässä viitataan juuri tuohon Jesajan profetiaan. 13:45 Kivi, aven, sisältää av (isä) ja ben (poika) ajatukset, ja viittaa Jumalan poikaan.

1. 14 LUKU.

Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta. 2. Ja hän sanoi palvelijoilleen: "katso, minä uskon, että Johannes Kastaja tekee näitä ihmeitä". 3. Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni niinä päivinä ja sitonut hänet vankeuteen, koska hän nuhteli häntä, että hän ei saisi ottaa Ordisaa vaimokseen, koska hän oli hänen veljensä vaimo. 4. Sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä". 5. Ja katso, Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana keskuudessaan. 6. Mutta kun juhla, Herodeksen syntymäpäivä tuli, hän kutsui kuningaskuntansa ylhäiset syömään kanssaan, ja kun he olivat syömässä, tanssi hänen tyttärensä heidän keskellään, ja se miellytti Herodesta; 7. sentähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi. 8. Niin hän ohjailtuna pyysi lautasella Johannes Kastajan päätä. 9. Se kuningas tuli murheelliseksi sen valansa tähden, jonka hän oli tehnyt niiden kutsuttujen edessä. Mutta hän käski toteuttamaan sen. 10. Ja hän lähetti tappamaan Johanneksen vankilassa. 11. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle; ja tämä antoi sen äidilleen. 12. Sitten Johannanin oppilaat tulivat ja ottivat sen ruumiin, ja hautasivat; ja ne oppilaat ilmoittivat asian Jeesukselle. 13. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä ja meni Jehudian erämaahan. Ja tämän kuultuaan kansa meni kaikista kaupungeista hänen jälkeensä. 14. Ja sinne tulleessaan Jeesus näki takanaan paljon kansaa, ja hän osoitti laupeutta heille, ja hän paransi heidän sairaansa. 15. Illalla, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on ongelmallinen, ja päivä kulunut; laske siis kansa luotasi torneille, että he menisivät noutamaan itsellensä tarpeitaan". 16. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä". 17. He vastasivat: "Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa". 18. Mutta hän sanoi heille: "Tuokaa ne tänne minulle". 19. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon. Kun he istuivat, hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne, jakoi ne, antoi ne opetuslapsillensa, ja opetuslapset jakoivat kansalle. 20. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. He söivät siitä kalastakin, sen mukaan kuin halusivat. Kun he olivat lopettaneet, he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista. 21. Ja niiden lukumäärä, jotka aterioivat, oli viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. 22. Ja tämän jälkeen hän käski opetuslapsiansa kokoontumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä siihen kaupunkiin, johon kansakin oli menossa. 23. Ja jätettyään kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, seisoi hän siellä yksinänsä. 24. Mutta venhe oli sen meren keskellä heittelehtimässä, sillä tuuli oli vastainen. 25. Neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kulkien meressä. 26. Kun opetuslapset näkivät hänen kulkevan meressä, peljästyivät he ja luulivat, että se on riivaaja, ja huusivat pelkonsa suuruudesta. 27. Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi heille: "olkoon hänen uskollisuutensa teidän keskellänne, minä olen; älkää peljätkö." 28. Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten." 29. Jeshua sanoi hänelle: "Tule." Ja Pietari astui alas venheestä ja käveli vetten päällä, ja tuli Jeesuksen tykö. 30. Mutta nähdessään tuulen voiman, hän peljästyi kovasti ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, pelasta minut!" 31. Heti Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: "ihminen - vähäinen uskollisuutensa - miksi epäilit?" 32. Ja kun he olivat astuneet venheeseen, rauhoittui tuuli. 33. Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika". 34. ... 35. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen siihen kuningaskuntaan, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat, monenlaisissa taudeissa. 36. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaatteensa reunaa; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat.

14:1 Neljännysruhtinas, ”tetrarkah”. 14:8 Lautanen, aggan, Laulujen Laulu 7:2, Jes.22:24. Joku pyöreä astia. 14:10 Tappaminen, shachat, on pelkästään uhrieläinten tappamista, 86xVT, paitsi Elia Karmelilla, 2Kun.10 (ne 70), Jer.39:6, 41:7 ja 52:10, Hes.16:21. Sana viittaa siis uhriin. Ihmisen tappamiselle on eri sanoja. 14:25 Vaeltaa, kulkea, halak; meressä, bejam. Jos olisi meren päällä, el’jam. Mutta ei ole. 14:28 Herra on adoo, ei adonai (minun herrani), jolloin Keefan epäily tulee kauniisti näkyviin. 14:36 Reuna, siipi, kanef, Mal.4:2, ”parantuminen siipien alla” toteutuu.

 

1. 15 LUKU.

Silloin tuli fariseuksia ja niitä viisaita Jeesuksen luo, ja he sanoivat: 2. "Miksi nuo sinun ylittävät vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ennen syömistä." 3. Jeshua sanoi heille: "Miksi te itse ylitätte Jumalan sanoja perinnäissääntönne tähden? 4. Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka lyö isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'. 5. Mutta te sanotte, että minkä tahansa sanan ihminen sanookin isälleen tai äidilleen, liittyen mihin tahansa lahjoitukseen, jonka hän voisi antaa syntisenä, tällainen pahuus on tehty tyhjäksi hänelle. 6. Ja niin hän ei kunnioita isäänsä eikä äitiään, ja te pidätte halpana Jumalan sanaa, perinnäissääntönne tähden. 7. Voi tekopyhiä! Katso, Jesaja profetoi teistä sanoen: 8. Näin sanoi Herra; 'Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan, ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on minusta kaukana; 9. niin heidän pelkonsa minua kohtaan on kuin opittu ihmiskäsky'." 10. Ja Jeshua kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja luottakaa; 11. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen." 12. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset vaivaantuvat tästä sanasta?" 13. Jeshua vastasi heille: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, tuhotaan. 14. Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa johdattaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." 15. Pietari vastasi hänelle: "Herra, selitä meille tämä arvoitus". 16. Jeesus sanoi heille: "Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? 17. Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja siitä kaikki ulostuu? 18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sieltä sydämestä, tämä saastuttaa ihmisen. 19. Sillä saastuneesta sydämestä lähtevät petollisuudet, murhat, aviorikokset, varkaudet, väärät todistukset, ja kiroamiset. 20. Nämä kaikki ihmisen saastuttavat; mutta amen, pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä." 21. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Sodoman tienoille. 22. Ja siellä tuli hänen luokseen kanaanilainen nainen, joka oli tullut itäisiltä mailta, ja huusi hänelle sanoen: "Herrani, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja on vallannut tyttäreni." 23. Jeshua ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat lähelle, sanoen: "Herramme, miksi hylkäät tämän naisen, joka huutaa meidän jälkeemme?". 24. Jeshua vastasi heille: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". 25. Silloin se nainen kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua". 26. Jeshua sanoi hänelle: "Ei ole ihmisen hyvää ottaa lastensa leipää ja antaa sitä koirille". 27. Se nainen vastasi: "Koirat usein syövät niitä leivän muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat". 28. Jeesus vastasi hänelle: "nainen, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin pyysit". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. 29. Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean toiselle puolelle, vuorelle ja istui sinne. 30. Hän näki paljon kansaa, joissa oli monia mukanaan rampoja, pitalisia, raajarikkoja, ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, 31. niin että kansa ihmetteli, kuinka mykät puhuivat, rammat kävelivät ja sokeat näkivät. He kaikki ylistivät Jumalaa. 32. Sitten Jeesus sanoi oppilailleen: "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat pysyneet minun tykönäni nämä kaksi päivää, tänne tultuaan, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi tiellä". 33. Hänen oppilaansa vastasivat hänelle: "Mistä me löydämme täällä erämaassa leipää, että voimme ravita sen kansanjoukon?" 34. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia". 35. Niin hän käski kansan istua ruohikolle. 36. Ja hän otti ne seitsemän leipää ja mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja he antoivat kansalle. 37. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista. 38. Ja niitä, jotka söivät, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. 39. Tämän jälkeen Jeshua astui venheeseen ja meni Matseidonia’n maalle.

15:8-9 Jesajan lainaus menee tässäkin Qumranin kirjoitusasun mukaan, vaikka tämä käsikirjoitus on 1500 vuotta uudempi – viittaa todella vanhaan tekstin alkuperään. Suomennos Ronningin mukaan. 15:14 alku, sanonta, ”anna olla” tjsp ajatuksena. 15:19 saastunut, chalal; epäpyhäksi tehty. 15:22 Nainen pyytää chen, ”ansaitsematonta” armoa. Chesed olisi tähän kuulunut, mutta...!

1. 16 LUKU.

Viisaat ja fariseukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä opettamaan heille jotain merkkiä taivaasta. 2. Jeshua vastasi heille: "te tekopyhät, kun ilta tulee, sanotte te: 'huomenna on selkeä ilma, sillä taivas on punainen', 3. ja sitten te sanotte aamulla: 'Tänään sataa, sillä taivas on synkkä'. Taivaan ulkomuodon lain te tunnette, mutta sitä määräaikojen lakia te ette tunne. 4. Pahantekijöiden jälkeläiset pyytävät merkkiä, mutta heille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki." Ja hän erottautui heistä ja vaelsi pois. 5. Kun Jeshua tuli meren rannalle, hän käski oppilaitaan valmistamaan leipää. Sitten hän meni oppilaidensa kanssa veneeseen, mutta oppilaat unohtivat, eivätkä ottaneet leipää mukaansa. 6. ... 7. ... 8. Jeesus sanoi heille: "Te ymmärrykeltä vähäiset, ajatteletteko, ettei teillä ole leipää mukananne?” 9. Ettekö muista niitä viittä leipää ja neljää tuhatta miestä ja kuinka monta vakallista jäi yli, 10. ... 11. Sen tähden teidän tulisi ymmärtää, etten minä puhunut teille luonnollisesta leivästä, vaan minä sanon teille, että tulisi varoa fariseusten ja saddukeusten johdatusta." 12. ... 13. Jeesus lähti Syyrian maahan ja Filiof’n maahan, jota kutsutaan ”Filibbos”, ja kysyi opetuslapsiltaan sanoen: "mitä ihmiset sanovat minusta?" 14. He sanoivat hänelle: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". 15. Jeshua sanoi heille: "mitä te sanotte minusta?" 16. Simon, jota kutsutaan Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet se Messias, joka on Kristus, elävän Jumalan Poika, joka on tullut tähän maailmaan". 17. Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet kivi, ja minä rakennan yllesi minun rukoushuoneeni. Helvetin portit eivät kestä sinua vastaan. 19. Minä olen antava sinulle taivasten kuningaskunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." 20. Silloin hän käski opetuslapsiaan sanomasta, että hän on se Messias. 21. Siitä lähtien Jeesus alkoi paljastaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän vääryyttä rabbeilta, papeilta ja kansan vanhimmilta, kunnes he tappaisivat hänet, sitten kolmantena päivänä hänen tulee nouseman ylös. 22. Pietari otti hänet sivuun, yksinään, ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Olkoon kaukana, että mitään tällaista sinulle tapahtuisi, Herra". 23. Jeshua kääntyi, katsoi häneen ja sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; älä ole minua tottelematta! Sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan sanaa, vaan sitä, mikä on ihmisten sanaa". 24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon sen ristin, luovuttakoon oman itsensä hautaan, ja tulkoon perässäni. 25. Jokainen, joka tahtoo pelastaa sielunsa, on menettävä sen minun tähteni, mutta joka menettää elämänsä tässä maailmassa minun tähteni, on pelastava sielunsa tulevan maailman elämää varten. 26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta menettäisi sielunsa iankaikkisesti? Taikka minkä hyvän vaihtokaupan ihminen tekee, jos näistä turmeltuvista tämänhetkisistä hän antaa oman sielunsa helvetin tuomiolle? 27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä – joka on taivaissa – kirkkaudessa, enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. 28. Amen, minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan Pojan tulleen hänen kuningaskuntaansa."

16:11 Johdatus tässä, nahgath, on karjan tai lampaiden johdattamista. 16:13 Ihmiset, bnei adam. 16:18 rukous, tefila; kivi, even. 16:20 ”se Messias” tulee siitä, että koko kansa odotti Messiasta, eikä kaikkien keskuudessa ollut varmaa, kuka hän voisi olla. 16:21 rabbeilta, rabbim, voi tietysti olla ”monilta”.

1. 17 LUKU.

Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin – se on Gaimi – ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, ollakseen siinä rukouksessa. 2. Kun hän rukoili, hän muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa iho loisti niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin lumi. 3. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa, ja he kertoivat Jeshualle kaiken, mitä hänelle tulisi tapahtumaan Jerusalemissa. Pietari ja hänen seuralaisensa nukkuivat. Nukkuivat, mutta eivät nukkuneet. Hereillä, muttei hereillä! He näkivät hänen ruumiinsa, ja kaksi miestä hänen kanssaan. 4. Kun he olivat poistuneet, Pietari sanoi Jeesukselle: "tässä hyvä olla; tehkäämme tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden", sillä hän ei tiennyt, mitä hän puhui. 5. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi pilvi, ja he säikähtivät kovin; ja kun he olivat sen pilven alla, he kuulivat sen pilven keskeltä äänen, joka puhui ja sanoi: "katso, tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä". 6. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen maahan, ja peljästyivät kovin. 7. Kun se ääni taukosi, Jeesus sanoi heille: "Nouskaa, älkääkä peljätkö". 8. He nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. 9. Jeshua tuli alas siltä vuorelta ja käski heitä sanoen: "Älkää kenellekään kertoko tätä näkyä, ennenkuin Ihmisen Poika on noussut kuolleista". 10. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten viisaat sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?" 11. Hän vastasi ja sanoi heille: "Amen, Elia tulee ja on pelastava koko sen maailman. 12. Mutta minä sanon teille, että hän on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin he tekevät myös Ihmisen Pojalle." 13. Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille tämän Johannes Kastajasta. 14. Ja tapahtui, kun hän saapui kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistuen hänen eteensä. 15. Hän sanoi: "Herrani, armahda minua, ja sääli poikaani, sillä paha henki kauhistuttaa häntä ja hän on hyvin sairas; hän pureskelee hampaansa, vaahtoaa suustaan; kaatuilee maahan ja putoilee, milloin tuleen, milloin veteen. 16. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa." 17. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "paha sukupolvi, voi teitä, jotka kiellätte! Kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan sietää vajavaisuuttanne? Tuokaa hänet minulle!" 18. He toivat hänet hänen tykönsä. Ja heti, kun Jeshua katsoi häneen, saatana alisti hänet, ja paiskasi hänet maahan, ja hän alkoi kierimään tomussa, vaahdoten. Jeesus kysyi sen pojan isältä: "Kuinka kauan saatana on häntä vallannut?" Isä vastasi hänelle: "eräästä ajasta – ja muutenkin. Monesti se heittää hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotenkin voit auttaa häntä, niin auta." Silloin se mies sai suosion hänen silmissään, ja hän täyttyi armolla häntä kohtaan. Hän sanoi hänelle: "Jos voit uskoa, pystyt mihin tahansa, sillä sille, joka uskoo, kaikki on helppoa". Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Herra, minä uskon; auta todellakin minun uskoni mukaan!". Kun Jeesus näki, että kansaa kokoontui sinne, käski hän sitä riivaajaa ja sanoi sille: "Sinä vahva ja mykkä, katso, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene".  Sitten saatana tuli ulos, huusi ja aiheutti kipua. Ja se poika jäi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli". Jeesus tarttui häneen ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, 19. opetuslapset menivät Jeesuksen tykö salaa ja sanoivat hänelle: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?" 20. Hän sanoi heille: "Teidän uskonne rajallisuuden tähden; amen, minä sanon teille: jos teillä olisi yhtään uskoa, edes sinapinsiemenenkään verran, jos uskoisitte, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta". 21. Mutta tällaista riivaajaa ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. 22. Ja kun he olivat Galileassa, sanoi Jeesus: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, 23. ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös". 24. He saapuivat Kaper-Nahum Maritha’aan, ja temppeliveron kantajat lähestyivät Pietarin luo ja sanoivat: "teidän opettajanne ei seuraa tapaa, että maksaisi temppeliveroa." 25. Näin he sanoivat; Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mikä on päätöksesi, Pietari? Keiltä maan kuninkaat ottavat veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?" 26. Hän vastasi: "Vierailta". Jeesus sanoi heille: "Lapset ovat siis vapaat.” Vielä hän sanoi; ”älkää tästä masentuko!” 27. Hän sanoi Pietarille; mene ja heitä onki järveen, ja kalasta, sillä sen ensiksi saamasi kalan suusta sinä löydät hopearahan. Anna se heille meidän puolestamme."

17:1 Joku tietty, määrätty rukous kyseessä. 17:5 Juutalaisen perimätiedon mukaan pilvi muodosti kansan tai ilmestysmajan ympärille eräänlaisen lehtimajan erämaassa, jonka keskeltä Herra puhui. Tässä on sama ajatus, myös arameassa. 17:17 Vajavaisuus, torach, 2xVT, 5Moos.1:12 ja Jes.1:14. 17:18 Tässä jakeen tilalla teksti periaatteessa sama kuin Mark.9:20-27!

1. 18 LUKU.

Silloin ne opetuslapset tulivat Jeesuksen lähelleja sanoivat hänelle: "Kuka on suurin taivasten kuningaskunnassa, sinun mielestäsi?" 2. Niin hän kutsui tykönsä poikalapsen, asetti sen heidän keskellensä 3. ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny tulemaan tämän poikalapsen kaltaiseksi, ette pääse taivasten kuningaskuntaan. 4. ... 5. Ja joka ottaa tykönsä tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. 6. Mutta joka saattaa yhden näistä pienistä lapsista, jotka uskovat minuun, kompastumaan, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet paiskattaisiin meren syvyyteen. 7. Voi maailman asukkaita viettelysten tähden sillä viettelysten täytyy tulla!”; Hän sanoi; voi sitä ihmistä, joka sen tähden tulee! 8. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi saa sinut kompastumaan, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. 9. Ja jos sinun silmäsi saa sinut kompastumaan, kaiva se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, luovutetaan helvettiin. 10. Katsokaa, ettette tuomitse yhtäkään näistä pienistä lapsista; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina ne minun taivaallisen Isäni lapset. 11. Ja Ihmisen Poika, lopettaako hän vihamiestensa pelastamisen? 12. Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä? 13. Ja jos hän sen löytää, amen, minä sanon teille: hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä, jotka eivät olleet eksyneet. 14. Niin ei Isän, joka on taivaissa, tahto ole, että yksikään näistä pienistä menehtyisi. 15. Sitten Jeshua sanoi Shimonille, jota kutsutaan Pietariksi; jos veljesi tekee sinulle syntiä, nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet ansainnut veljesi. 16. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin nuhtele toisen kasvojen edessä. Jos hän ei millään valalla kuule sinua, lisää yksi tai kaksi, kaksi tai kolme todistajaa, sillä kahden tai kolmen todistajan kautta sana vahvistetaan.' 17. Mutta jos hän ei millään valalla kuule, niin kerro seurakunnassa. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi harhassa, vihamies ja julma. 18. Amen, minä sanon teille: jokainen vala, jonka te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. 19. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään tahtoo tehdä rauhan, kaikki, mitä te pyydätte, on oleva teidän, minun Isältäni, joka on taivaissa. 20. Missä kaksi tahi kolme on liittynyt yhteen minun nimessäni, siinä minä olen keskellä." 21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, jos minun veljeni tekee syntiä minua vastaan, onko minun annettava anteeksi seitsemän kertaa?" 22. Jeesus sanoi hänelle: "Minä en sano sinulle ’seitsemän kertaa’, vaan seitsemänkymmentä seitsemän. 23. Silloin Jeshua sanoi oppilailleen; taivasten kuningaskunta on kuin ihmiskuningas, joka istui tekemään palvelijoiltansa ja pöytäpalvelijoiltansa tiliä. 24. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuli eräs, joka oli velkaa noin kymmenentuhatta kultarahaa. 25. Mutta hänellä ei ollut mitään annettavaa, ja niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. 26. Silloin se palvelija lankesi isäntänsä kasvojen eteen ja rukoili häntä armahtamaan ja olemaan kärsivällinen, että hän maksaisi kaikki.' 27. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja antoi hänelle sen kaiken anteeksi. 28. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta... 29. ”Luota minuun, niin minä maksan sinulle kaiken!”' 30. Mutta hän ei tahtonut kuulla, vaan heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. 31. Kun nyt sen kuninkaan näkivät, mitä hän teki, tulivat he kovin vihaisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa. 32. Silloin hänen herransa kutsui hänet ja sanoi hänelle: 'Sinä kirottu palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken, koska sitä minulta pyysit; 33. eikö sinunkin olisi pitänyt antaa anteeksi palvelijallesi, niinkuin minäkin annoin sinulle anteeksi?' 34. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet pidettäväksi murheessa, kunnes hän maksaisi kaiken sen velan. 35. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne täydellisellä sydämellä anteeksi."

18:6 Kaksi eri ”nuorta”. ’Katton’ (1Moos.1:16 ym) on ehkä tässä enemmän adjektiivina. 18:14 Menehtyä, aabad (alef-beit-dalet). 18:15 Ansainnut, kaupankäyntitermi. 18:17 Harhassa, harhaileva, ”noodilainen”. 18:20 Yhteen liittyminen, Chaavar. Lause muuten maskuliini kreikassa ja arameassakin. 18:22 tarkemmin 77 saakka. Jotkut tekstit (mm. koptin) sanovat 700, suurin osa kuitenkin 77x7. 18:23 Pöytäpalvelija, sharath, papin toimittamaa palvelutyötä. 1Sam.2:18, Joos.1:1, ym.

1. 19 LUKU.

Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean maalle. 2. Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heidät kaikki. 3. Sitten ne fariseukset tulivat hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko luvallista hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa ja antaa hänelle erokirja?" 4. Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että kun heidät tehtiin alussa, hän 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' 5. ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? 6. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis luoja on yhdistänyt, sitä ihminen ei pysty erottamaan." 7. He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa hänelle erokirjan ja lähettää hänet pois kodistaan?" 8. Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kierouden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta iankaikkisuudesta ei niin ollut. 9. Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin aviorikoksen tähden ja ottaa toisen, se tekee aviorikoksen; ja samoin se, joka nai näin eronneen." 10. Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä ottaa häntä". 11. Hän sanoi heille: "Ei tämä sana ole kaikille, vaan ainoastaan niille, joille näin on annettu. 12. Sillä on niitä, jotka syntymästään saakka ovat eunukkeja, ja on niitä, jotka eivät ole tehneet syntiä, ja niitä, jotka taivasten kuningaskunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka pääsevät suuriin viisauksiin. Joka voi sen ymmärtää, se ymmärtäköön." 13. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi heidän puolestaan; mutta opetuslapset ajoivat heitä pois. 14. Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten tulla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä heistä on taivasten kuningaskunta." 15. Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. 16. Ja katso, eräs nuori mies tuli  kumartaen häntä, ja sanoi hänelle: "rabbi, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin sen tulevan maailman elämän?" 17. Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt hyvästä? Ihminen ei ole hyvä, sillä Jumala ainoastaan on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt." 18. Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta lähimmäistäsi kohtaan', 19. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'". 20. Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?" 21. Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja seuraa minua". 22. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois, sillä hänellä ei ollut paljon omaisuutta. 23. Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "amen, minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten kuningaskuntaan. 24. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan kuningaskuntaan." 25. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat Jeshualle: "Kuka sitten voi pelastua?" 26. Niin Jeesus käänsi kasvonsa heidän puoleensa, ja sanoi: "Ihmisille se on vaikeaa, mutta Jumalan kanssa on kaikki helppoa". 27. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me saamme?" 28. Niin Jeesus sanoi heille: "amen, minä sanon teille, jotka seuraatte minua: siinä tuomion päivässä, jolloin se ihminen istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin istua kahdellatoista Israelin sukukunnan valtaistuimella. 29. Ja jokainen, joka on jättänyt kotinsa ja veljensä, sisarensa, isänsä, äitinsä, vaimonsa ja lapsensa minun nimeni tähden, on saava satakertaisesti takaisin ja perivä iankaikkisen taivasten kuningaskunnan. 30. Monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi."

19:8 Kiero, ’ikkesh, Snl.2:15, 11:20, 5Moos.32:5 ym. 19:12 eunukki, saris, 1Moos.37:36 ym. 19:16 rabbiinisen kirjallisuuden muoto rabbista. 19:28 ihminen, ha’Adam.

1. 20 LUKU.

Tämän jälkeen Jeshua sanoi oppilailleen; "taivasten kuningaskunta on kuin yksi mies, joka oli talonsa isäntä, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. 2. Ja kun hän oli palkannut heidät denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. 3. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina; 4. ja hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä sopivaa on, sen minä annan teille'. 5. Niin he menivät. Taas hän lähti ulos keskipäivällä, ja yhdeksännen hetken vaiheilla ja teki samoin. 6. Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa; ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?' 7. He vastasivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut'. Hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani'. 8. Ja tapahtui, kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa työnjohtajalle: ”Kutsu heidät, että minä maksan heille palkkansa.” Hän aloitti viimeisistä ja lopetti ensimmäisiin. 9. Viimeiset saivat yhden denarin. 10. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän; mutta hekin saivat kukin denarin. 11. Kun he sen saivat, napisivat he sen viinitarhan isäntää vastaan 12. ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet työtä yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme tehneet työtä koko päivän kuumuudessa'. 13. Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi hänelle: 'Ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä; enkö palkannut sinua yhdestä denarista? 14. Ota se ja mene. Jos minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. 15. Enkö saa tehdä, mitä tahdon? Niinkö katsot sentähden, että minä olen hyvä?' 16. Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi." Monet ovat niitä kutsuttuja, mutta harvat niitä valittuja. 17. Ja Jeesus lähestyi Jerusalemia, ja otti ne kaksitoista salaiseen paikkaan ja sanoi heille: 18. "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan viisaiden johtajille ja papeille, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan 19. ja antavat hänet kansoille lyötäväksi ja tuhottavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös". 20. Silloin Zebdielin vaimo tuli poikineen ja kumarsi häntä, aikoen anoa häneltä jotakin. 21. Niin hän sanoi hänelle: "Mitä tahdot?" Tämä sanoi hänelle: "käske, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi, sinun kuningaskunnassasi". 22. Mutta Jeesus vastasi heille: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko kestää sen kärsimyksen ja kuoleman, jonka minä olen kestävä?" He sanoivat hänelle: "Voimme". 23. Hän sanoi heille: "Minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen kasvojensa edessä valmistanut". 24. Kun ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. 25. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. 26. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, 27. ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teille työntekijä; 28. niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan sielunsa lunnaiksi monen edestä." 29. He menivät Jerikoon, ja kansa seurasi häntä. 30. Ja katso, kaksi sokeaa tuli sen tien vierelle; ja kun he kuulivat kansan metelin, ja kysyivät, mitä tapahtui. Heille kerrottiin, että se profeetta, Jeesus, Nazarith’sta, oli tulossa. Silloin huusivat he sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä". 31. Niin kansa nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan; mutta he huusivat sitä enemmän sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä". 32. Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?" 33. He sanoivat: "Herra, että meidän silmämme aukenisivat". 34. Niin Jeesuksen tuli heitä sääli, ja hän kosketti heidän silmiänsä, ja sanoi heille; ”teidän uskonne on teidät parantanut”. Ja heti he näkivät, ylistivöt Jumalaa, ja seurasivat häntä. Silloin koko se kansa ylisti Jumalaa tämän tähden.

20:2 Rahayksikkö on ”dinar”. 20:17 salainen; sether.20:18 ehkä ”voimallisille viisaille”, tjsp, hakim gadol monikossa. 20:19 Gojim, kansat, viittaa tässä roomalaisiin. Lähes poikkeuksetta merkitsee muita kuin juutalaisia.

1. 21 LUKU.

Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta 2. Hän sanoi heille: "Menkää siihen linnoitukseen, joka on vastapäätä, niin te heti löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle. 3. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja heti hän tahtoo päästää ne menemään." 4. Mutta tämä tapahtui, että täyttyisi profeetan sana, joka sanoo: 5. "Sanokaa Siionin tyttärelle: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle, vanhurskas ja pelastava hän on, hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla'." 6. Niin he menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, 7. ja toivat aasintamman varsoineen ja Jeshua ratsasti sen yllä, kun toiset panivat niiden selkään vaatteensa ja kankaitaan, ja hänet nostettiin sinne. 8. Ja monet kansasta levittivät vaatteensa tielle, ja toiset oksia puista ja heittivät niitä hänen eteensä ja taaksensa. 9. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna, maailman pelastaja! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna, pelastajamme, ole ylistetty taivaissa ja maassa!" 10. Ja tapahtui tämän jälkeen, kun Jeshua tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?" 11. Niin kansa sanoi toinen toisilleen: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista". 12. Ja Jeesus meni Herran huoneeseen; ja löysi sieltä niitä, jotka myivät ja ostivat, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. 13. Ja hän sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi kaikille kansakunnille', mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan." 14. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. 15. Suuret viisaat ja papit tulivat katsomaan niitä ihmeitä, joita hän teki, ja nuorukaiset huusivat pyhäkössä ja sanoivat: "olkoon Jumalan poika ylistetty!", niin ne viisaat pilkkasivat 16. ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nämä sanovat?" Hän vastasi ja sanoi heille: "Kuulen; ettekö ole lukeneet: 'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet voiman vahvistanut'?" 17. Ja hän jätti heidät ja meni ulos, Betaniaan ja oli siellä yötä, ja hän selitti siellä heille Jumalan valtakunnasta. 18. Ja tapahtui aamulla, kun hän palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. 19. Hän näki tien vieressä viikunapuun ja lähestyi sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: "Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako". Ja heti se viikunapuu kuivettui. 20. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: "Kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui?" 21. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle: ’mene pois', niin se tapahtuisi. 22. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." 23. Ja hän meni siihen pyhäkköön opettamaan, ja hänen luoksensa tulivat viisaat, papit ja kansan johtajat, ja sanoivat: "Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän voiman?" 24. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille kysymyksen; jos te minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. 25. Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä?" Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "mitä sanoisimme? Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo meille: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' 26. Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana." 27. Ja he sanoivat: "Emme tiedä". Niin hänkin sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. 28. Sinä iltana Jeshua sanoi oppilailleen; miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani'. 29. Hän sanoi hänelle: 'En tahdo'; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. 30. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi hänelle: 'Minä menen, herra', mutta ei mennytkään. 31. Kumpi näistä kahdesta teki isän tahdon?" He sanoivat: "Ensimmäinen". Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: rosvot ja portot menevät ennen teitä taivasten kuningaskuntaan. 32. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta rosvot ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet. Jolla on korvat kuulla, kuulkoon, häpeässä!

21:2 Linnoitus, mivtsar, merkitsee myös aidattua aluetta tai muurilla varustettua kaupunkia. 21:5 Sakarja 9:9 lainaus, Qumranin 4QXII puuttuu 9:6-10:10, joten ei voi verrata. MT menee kuitenkin eri tavalla. 21:8 Teksti tuo esiin, kuinka aasin jalanjälkeen astuminen saastutti pääsiäisen vietolta, ja siksi vaatteita laitettiin taaksekin, aasin jalanjälkiin, niin että ihmiset saivat kulkea juhlalle. Herra ottaa kauniisti muut ihmiset huomioon. 21:12 Herran huone, talo, beit ha’shem. 21:22 Saatte, futuuri ”tulette saamaan”. 21:32 Häpeä, choref on useimmin ”häväistys” suomalaisessa. 21:33-46 Vertaus viinitarhan hoitoon jättämisestä puuttuu vanhimmista versioista.

1. 22 LUKU.

Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksen sanoilla: 2. "Taivasten kuningaskunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät. 3. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet. 4. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'. 5. Mutta he pilkkasivat ja menivät pois, mikä kaupunkiin, mikä kaupoilleen; 6. ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 7. Mutta kuningas kuuli sen ja vihastui ja lähetti nuo murhamiehet pois ja poltti heidän talonsa tulella. 8. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 9. Menkää siis teille ja kutsukaa häihin kaikki, keitä tapaatte.' 10. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen aterioitsevia. 11. Mutta kun kuningas meni katsomaan aterioivia, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystäväni, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. 13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet kaukaisimpaan ja alimpaan tuonelaan'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 14. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." 15. Silloin ne fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanattomaksi. 16. Ja he lähettivät hänen luoksensa muutaman oman opetuslapsensa, Herodeksen hevosmiesten kanssa sanomaan: "rabbi, me tiedämme, että sinä olet uskollinen ja opiskelet Jumalan tietä uskollisesti, etkä pelkää mitään, ja olet puoleeton. 17. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" 18. Mutta Jeesus ymmärsi heidän petollisuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? 19. Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat sen hänelle. 20. Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja muoto tämä on?" 21. He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". 22. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. 23. Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, ja niitä, jotka kieltävät kuoleiden ylösnousemuksen, ja he kysyivät häneltä 24. sanoen: "rabbi, Mooses on sanonut: 'Kun veljekset asustavat yhdessä, ja yksi heistä kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä ottakoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen'. 25. Katso, keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli vailla siementä, ja hänen veljensä otti hänen vaimonsa. 26. Niin myös toinen ja kolmas, ja seitsemänteen saakka. 27. Heidän jälkeensä kuoli vaimo. 28. Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." 29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, ettekä tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. 30. Sillä ylösnousemuksen päivänä miehet eivät ota naisia, evätkä naiset miehiä; vaan he ovat niinkuin Jumalan enkelit taivaassa. 31. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Herra on puhunut teille, sanoen: 32. 'Minä, Herra, olen Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien Jumala." 33. Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen viisauttaan. 34. Mutta kun fariseukset kuulivat, ettei saddukeuksilla ollut vastausta, kokoontuivat he palvelijoineen yhteen; 35. ja eräs heistä, viisas, kysyi häneltä kiusaten: 36. "rabbi, kerro, mikä on suurin käsky laissa?" 37. Hän sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi'. 38. Tämä on se ensimmäinen. 39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. 40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu koko toora ja profeetat." 41. Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä 42. sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". 43. Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid pyhässä Hengessä kutsuu häntä Herraksi, 44. niin kuin kirjoitettu on; 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä teen sinun vihollisesi sinun jalkojesi istuimeksi'. 45. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" 46. Eivätkä he voineet vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien pelättiin kysyä häneltä mitään.

22:7 Talot monikossa. Viittaus menneeseen pakkosiirtolaisuuteen. 22:13 Tuonela, Sheol. Eräs lahko kääntää sen haudaksi, mutta haudalle on kyllä ihan oma sana, kevar. 22:38 ’Ensimmäinen’ on ”pää”-käsky, tulee päästä, ei lukusanasta.

1. 23 LUKU.

Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen 2. sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat viisaat ja fariseukset. 3. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän säädöstensä ja tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. 4. He ovat vaatimassa, ja sitovat kokoon raskaita taakkoja, joita ihmiset eivät voi kantaa, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. 5. Ja kaikki tekonsa he tekevät ulkoista olemusta varten. He pukeutuvat kalliisiin vaatteisiin, ja tekevät niiden tupsut – joita kutsutaan fibliios - suuriksi 6. ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia kokoustaloissa, 7.että heitä kumarretaan kauuilla, ja että heitä kutsutaan 'rabbi'. 8. Mutta te älkää himoitko, että teitä kutsutaan rabbiksi, sillä yksi on teidän rabbinne, ja te olette kaikki veljiä. 9. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. 10. Älkääkä antako kutsua itseänne suuriksi, sillä yksi on teillä suuri, Kristus. 11. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. 12. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka on alennettu, se ylennetään. 13. Mutta voi teitä, viisaat ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten kuningaskunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli sitä toivovienkaan sisälle mennä. 14. Voi teitä, viisaat ja fariseukset, te ulkokullatut, kun syötte ja keskenänne jaatte leskien koteja, pitkillä selittelyillä! Tästä te saatte kärsiä pitkän tuomion. 15. Te kierrätte meret ja mantereet sitoaksenne yhdenkin sydämen siihen teidän uskoonne; ja kun joku on sidottu, hän on kaksin verroin pahempi kuin aikaisemmin! 16. Voi teitä, te sokeat kulkijat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole velvollinen; mutta jos joku vannoo minkä tahansa temppelin rakennuksille pyhitetyn kautta, niin hän on velvollinen korvaamaan'! 17. Hullut ja sokeat! Kumpi on suurempi, temppeli, vai se, mikä on sille temppelille pyhitetty? 18. Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole velvollinen; mutta jos joku vannoo uhraavansa, niin hän on velvollinen sen antamaan'. 19. Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, temppeli vai lahja? 20. Joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä siinä on. 21. ... 22. Ja joka vannoo Jumalan valtaistuimen kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu. 23. Voi heitä, viisaat ja fariseukset, kun te annatte kymmenykset tilleistä ja granaattiomenoista, mutta jotka varastatte ja jätätte sikseen sen, mikä on painavampaa; tooran oikeudet, jotka ovat laupeus, totuus ja uskollisuus! Näitä ovat tekemisen arvoiset käskyt, niitä ei saa unohtaa! 24. Sokeiden johtajien jälkeläiset, jotka olette tarkkoja siinä hyttysen asiassa, mutta nielette kamelin! 25. Voi teitä, kirjanoppineet ja viisaat, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä pahuutta ja saastaisuutta! 26. Puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! 27. Voi teitä, viisaat ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät ihmisille kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten ja saastaisten luita! 28. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja pahuutta. 29. Voi teitä, viisaat ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, 30. ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi sallineet heidän tappaa profeettoja'! 31. Niin te siis todistatte itseänne vastaan, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat ne profeetat. 32. Käyttäytykää te isäinne tekojen mukaan. 33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten siemen, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon, ellette käänny? 34. Silloin Jeshua sanoi joukolle juutalaisia; Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte, ja toisia heistä te ahdistatte kokoustaloissanne ja ajatte heitä takaa, kaupungista kaupunkiin; 35. että teidän päällenne tulisi kaikkien niiden vanhurskaiden veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. 36. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. 37. Ja Jerusalemin päälle, joka tappaa profeetat ja ajaa pois apostolit, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. 38. Sen tähden, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. 39. Totisesti minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu pelastajamme."

23:11 Palvelija, papillista palvelutyötä, ks.18:28 kommentti. 23:23 Armo ja totuus, chesed, emet. 23:24 Hyttynen on saastainen, se tulee todellakin siivilöidä juomavedestä pois. 23:37 Apostoli, lähetetty, sama sana.

1. 24 LUKU.

Ja tapahtui, kun Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle niitä pyhäkön rakennuksia. 2. Hän sanoi: "Katsokaa tätä kaikkea. Amen, minä sanon teille, että kaikki tuhotaan, ja tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle." 3. Ja kun hän istui Öljymäellä sitä pyhäkköä vastapäätä, Pietari, Johannes ja Andreas kysyivät häneltä salaa; "milloin tämä kaikki tapahtuu, ja mikä on oleva se merkki, kun kaikki nämä asiat taphtuvat, tai milloin ne alkavat, ja milloin on se maailman loppu, ja sinun tulemuksesi?" 4. Silloin Jeesus vastasi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät teitä. 6. Ja kun te kuulette sodista ja sotajoukoista; katsokaa, ettette ole tyhmiä. Sillä kaiken tämän täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan, ja suurta levottomuutta, kauheaa nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 8. Mutta kaikki tämä on niiden kärsimysten alkua. 9. Silloin teitä sidotaan ahdinkoon, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen pilkattaviksi minun nimeni tähden. 10. Ja silloin monet horjuvat, ja he ovat petollisia toisilleen, ja riitelevät keskenään. 11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12. Kun sellainen pahuus lisääntyy, kylmenee useimpien rakkaus. 13. Mutta joka odottaa loppuun asti, se pelastuu. 14. Ja tämä kuningaskunnan sanoma – se on evangeili – tullaan julistamaan kaikessa siinä maassa, todistukseksi minusta kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. 15. Tämä on se antikristus, ja tämä on se kauhistus, joka hävittää, se, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, että seisoo pyhässä paikassa - joka tämän lukee, ymmärtäköön - 16. silloin ne, jotka Juudassa ovat, paetkoot vuorille; 17. joka on talon päällä, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18. ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaatteitaan. 19. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 20. Mutta rukoilkaa Jumalaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi sapattina. 21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman luomisen alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22. Jos niitä päiviä ei olisi kuin muutamia, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden niitä päiviä on vähän. 23. Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja merkkejä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 25. ... 26. Jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Katso, minä kerron nämä, ennen kuin se tapahtuu. 27. Vielä Jeshua sanoi oppilailleen; Sillä niinkuin salama tulee idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28. Missä raato on, sinne korppikotkat kokoontuvat. 29. Siihen aikaan, niiden päivien jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voima järkkyy. 30. Ja silloin se Ihmisen Pojan merkki ilmestyy taivaalla, ja silloin kaikki maan perheet itkevät; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suurella voimalla ja pelottavalla muodolla. 31. Ja hän lähettää enkelinsä pasunan pauhatessa ja suurella äänellä, kokoamaan hänen valittunsa taivasten neljältä ilmalta, taivasten yhdestä äärestä hamaan toisiin ääriin. 32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että 33. se on lähellä, porteilla. 34. Amen, minä sanon teille: se sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. 35. Taivaat ja maa katoavat. 36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, vaan Isä yksin. 37. Vielä Jeshua sanoi oppilailleen; niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä. 38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja tuhosi heidät; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40. Silloin on kaksi kyntämässä pellolla; yksi vanhurskas ja yksi pahantekijä; toinen otetaan, ja toinen jätetään. 41. Kaksi naista on jauhamassa myllyä; toinen otetaan, ja toinen jätetään. Tämä tapahtuu, koska maailman lopulla enkelit tulevat poistamaan maailmasta kompastuskivet, ja he erottelevat hyvät pahoista. 42. Sitten Jeshua sanoi oppilailleen; valvokaa siis minun kanssani, sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän Herranne tulee. 43. Mutta se tietäkää: jos joku tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. 44. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä te ette tiedä, millä hetkellä Ihmisen Poika tulee. 45. Mitä te ajattelette sellaisesta, joka on uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta hänen lapsistaan, että antaisi heille ruokaa ajallansa? 46. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 47. Amen, minä sanon teille: hän asettaa hänet yli lastensa. 48. Mutta jos palvelija on paha, ja sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', 49. ja rupeaa lyömään isäntänsä kanssapalvelijoita, ja syö ja juo syömäreiden kanssa, 50. niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, 51. ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

24:14 Maassa, ha’arets. 24:15 Tässä todella lukee antikristus. Sama kerran arameassakin, 3Joh. Critical. Termi oli laajassa käytössä myös latinan ja koptin kieltä käyttävien keskuudessa, vaikka onkin kreikan lainasana. Toisaalta myös kreikka lainaa raamatun sanastossa muita kieliä, jopa Jumala (theos) on maskuulini lainasana sanskritin Jumalasta (thiao). 24:26 erämaassa, be’midbar. Neljännen Mooseksen kirjan nimi hepreassa. Kielessä on useita eri erämaita. 24:30 Muoto on ensisijaisesti rakennuksen muoto. Taivaallinen Jerusalem? 24:34 ha’dor. Se sukupolvi! 24:40-41 Ottaminen on väkisin, vastoin tahtoa ottamista. Sama arameassa. Tämä kohta ei sovi tempausoppeihin, vaan ennemmin lustevertaukseen.

1. 25 LUKU.

"Silloin on taivasten kuningaskunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää ja morsianta vastaan. 2. Mutta viisi heistä oli tyhmää, laiskoja, ja viisi valveilla ja viisasta. 3. Ne viisi tyhmää ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. 4. Viisaat ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. 5. Sulhanen oli myöhässä, ja katso, tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. 6. Ja tapahtui keskiyöllä, että kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' 7. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 8. Ja tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme ovat sammuneet'. 9. Mutta viisaat vastasivat ja sanoivat: Menkää niiden luokse, jotka myyvät, ostamaan itsellenne, sillä öljyä ei ole tarpeeksi meille ja teille. Pelkäämme, että meiltäkin loppuu.' 10. Ja tapahtui heidän lähdettyään ostamaan, ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja portti suljettiin. 11. Ja myöhemmin ne tyhmät tulivat ja sanoivat portilla: 'Herramme, avaa meille!' 12. Mutta hän vastasi heille: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. 13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä, milloin se sulhanen tulee. 14. vielä Jeshua kertoi oppilailleen toisenkin esimerkin; taivasten kuningaskunta on kuin mies, joka matkusti kaukaisille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; 15. yhdelle hän antoi viisi kultarahaa, toiselle kaksi kultarahaa, ja kolmannelle yhden, kullekin sen mukaan kuin oli sopivaa hänelle, ja lähti sitten muille maille. 16. Se, joka oli saanut viisi kultarahaa, meni ja voitti toiset viisi kultarahaa. 17. Samoin kaksi saanut meni, osti ja myi, ja voitti viisi lisää. 18. Mutta yhden saanut meni pois ja kaivoi maahan ja kätki siihen herransa rahan. 19. Monien päivien jälkeen näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon siitä rahasta heidän kanssansa. 20. Silloin lähestyi se, joka oli saanut viisi kultarahaa, ja sanoi hänelle: 'Herrani, viisi kultarahaa sinä minulle annoit, katso, toiset viisi kultarahaa minä olen sinulle voittanut'. 21. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Totisesti, sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' 22. Myös se, joka oli saanut kaksi kultarahaa, lähestyi ja sanoi: 'Herrani, kaksi kultarahaa sinä minulle annoit, tässä kaksi lisää, jotka minä olen voittanut'. 23. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Totisesti, sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' 24. Sitten myös se, joka oli saanut yhden, lähestyi ja sanoi: 'Herrani, minä tiesin sinut ankaraksi ja kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. 25. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun kultarahasi maahan; katso, tässä on omasi.' 26. Hänen herransa vastasi ja sanoi: 'Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. 27. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. 28. Ottakaa sentähden se kultaraha häneltä pois ja antakaa sille, joka oli voittanut ne viisi kultarahaa. 29. Sille, jolla on, annetaan, ja jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä häntä varten oli suunniteltu. 30. Ja heittäkää tuo laiska palvelija ulos pimeyteen, sinne alimpiin paikkoihin; siellä on hänelle oleva itku ja hammasten kiristys.' 31. Vielä Jeshua sanoi oppilailleen; Kun Ihmisen Poika tulee herraudessaan, enkeleidensä kanssa, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa ne, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. 34. Silloin hän sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja perikää itsellenne se kuningaskunta, jota teitä varten on valmistettu, maailman perustamisesta tähän asti. 35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin kulkuri, ja te otitte minut sisälle; 36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' 37. Silloin ne vanhurskaat vastaavat: 'Herramme, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai annoimme sinulle juoda? 38. Tai alastonna ja vaatetimme sinut? 39. Sairas ja kävimme luonasi, vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' 40. Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Amen, minä sanon teille: joka kerta, kun teitte sen yhdelle näistä puutteen alaisista, vaikka jollekin lapselle, sen te olette tehneet minulle'. 41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, ja menkää siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu teille ja saatanalle ja hänen enkeleillensä. 42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; 43. minä olin kulkuri, ja te ette ottaneet minua sisälle; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.' 44. Silloin hekin vastaavat sanoen hänelle: 'Herramme, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' 45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä puutteen alaisista, vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'. 46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta ne vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

25:1 Morsian on arameassakin mukana. 25:17 Kirjurin virhe? Viisi, ja kuitenkin myöhemmmin tuo kaksi.

1. 26 LUKU.

Ja tapahtui, kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa: 2. "Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan juutalaisten käsiin puuhun ripustettavaksi". 3. Silloin pappien johtajat ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas nimisen ylimmäisen papin pihalle 4. ja neuvottelivat yhdessä, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet. 5. Mutta he sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa". 6. Ja tapahtui, kun Jeesus oli Kaper-Chananja’ssa pitalisen Simonin asunnossa, 7. tuli hänen lähelleen nainen, mukanaan pullo kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti hänen päähänsä, hänen lepäillessään pöydän äärellä. 8. Mutta tämä tuhlaus oli heille vastenmielistä. 9. Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa köyhille. 10. Jeesus, joka tietää kaiken, mistä tahansa asiasta, sanoi heille: "aiotteko syyttää tätä naista? Totisesti, hän teki hyvän ja ihmeellisen työn minulle. 11. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. 12. Se, että hän laittoi tämän voiteen minun ruumiilleni, viittaa minun hautaamiseeni. 13. Totisesti minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa tätä sanomaa, se on, evangeil, saarnataan kaikessa maailmassa, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava minun muistokseni." 14. Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo 15. ja sanoi: "Mitä annatte minulle, niin minä saatan Jeshuan teille?" Ja he sopivat hänen kanssaan; kolmekymmentä hopearahaa. 16. Ja siitä lähtien hän etsi sopivaa tilaisuutta johdattaakseen hänet. 17. Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Missä valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?" 18. Hän sanoi heille: "Menkää kaupunkiin erään miehen luo, joka aikoo olla vapaaehtoinen siihen tehtävään, ja sanokaa hänelle: 'Se rabbi sanoo: määräaikani on lähellä; sinun kanssasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa'." 19. ... 20. Ja tapahtui, kun ehtoo tuli, hän istui pöydässä kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 21. Ja heidän syödessään hän sanoi heille: " minä sanon teille: yksi teistä on minua vastaan". 22. Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat jokainen sanomaan hänelle: "Herrani, minäkö?" 23. Hän vastasi heille: "Joka minun kanssani kastoi kätensä vatiin, se myy minut.” He kaikki söivät yhdestä astiasta. Siksi he eivät tunnistaneet häntä, sillä jos he olisivat tunnistaneet, he olisivat tuhonneet hänet. 24. Jeshua sanoi heille; ”Totisesti, Ihmisen Poika menee, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille miehelle, että hän ei olisi syntynyt." 25. Niin Juudas, joka hänet myi, vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, minäkö?" Hän sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit". 26. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". 27. Ja hän otti sen maljan, ylisti isäänsä ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; 28. sillä tämä on minun vereni, sen uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien sovitukseksi. 29. Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne taivasten kuningaskunnassa." 30. Ja he lähtivät Öljymäelle. 31. Silloin Jeesus sanoi oppilailleen: "Tulkaa, te kaikki, murehtikaa minun tähteni, sillä kirjoitettu on: lyö sitä paimenta, ja lauma hajotetaan'. 32. Mutta ylösnoustuani kuolleista, minä ilmestyn teille Galileassa." 33. Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu". 34. Jeesus sanoi: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". 35. Pietari sanoi hänelle: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä". Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. 36. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Gaia Shmanim -nimiselle kylälle; ja hän sanoi: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla". 37. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Zebdiel’in poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. 38. Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tukenani ja valvokaa minun kanssani". 39. Ja hän meni hitaasti vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, ota pois tämä malja; totisesti, ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinun tahtosi.". 40. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! 41. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on valmis lähtemään luojansa luokse, mutta liha on heikko ja sairas." 42. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi". 43. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raskaiksi. 44. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi ne ensimmäiset sanat uudestaan. 45. Sitten hän tuli sinne, missä ne oppilaat olivat, ja sanoi heille: "Nukkukaa ja levätkää? Katso, se hetki on lähellä, kun Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 46. Nouskaa, lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka hänet kavaltaa." 47. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä hänen kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. 48. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille tämän merkin sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni". 49. Heti hän meni Jeesuksen lähelle ja sanoi hänelle: "Terve, rabbi!" ja antoi hänelle suuta. 50. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä sinä olet tehnyt?" Silloin he tulivat, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. 51. Ja katso, yksi niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski yhtä pappien palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. 52. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. 53. Etkö ymmärrä, että minä voin kohdata viholliseni, ja totisesti, minun kanssani voisi olla enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? 54. Mutta kuinka silloin täyttyisivät kirjoitukset, sillä näin pitää tapahtuman." 55. Sen jälkeen Jeesus sanoi sille joukolle: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa teitä, kenenkään estämättä. 56. Totisesti tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset täyttyisivät." Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. 57. Mutta Jeesuksen he veivät ylimmäisen papin, Kaifaan, talolle, jonne kirjanoppineet ja ne fariseukset olivat kokoontuneet. 58. Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin talolle asti; ja hän meni sinne sisään ja istui palvelijain lähelle nähdäksensä lopun. 59. Mutta ylipapit ja ne fariseukset halusivat löytää vääriä todistajia Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, 60. mutta eivät löytäneet yhtäkään, vaikka he itse toivat monta väärää todistusta Jeshuaa vastaan. Mutta vihdoin tuli kaksi väärää todistajaa, 61. ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'minulla on valta tuhota Jumalan temppeli ja kolmessa päivässä korjata se'." 62. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen todistukseen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?" 63. Mutta Jeesus ei vastannut sanaakaan. Se ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika". 64. Jeesus vastasi hänelle: "Sinä sen sanoit. Mutta vielä minä sanon teille: teillä on vielä näkemättä se, kun Ihmisen Poika istuu Jumalan voiman oikealla puolella, ja on tuleva taivasten pilvien päällä." 65. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on kironnut Jumalaa. Mitä me enää muita todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen Jumalan kiroamisensa. 66. Mitä te ajattelette, että voisimme tehdä?" He vastasivat sanoen: "Hän on vikapää kuolemaan". 67. Silloin he sylkivät häntä kasvoihin ja löivät häntä selkään; ja toiset sivalsivat häntä poskelle 68. ja sanoivat: "kerro meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi". 69. Mutta Pietari seisoi pihan sisäänkäynnillä. Ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi hänelle: "Sinäkin olit Jeesuksen, galilealaisen, seurassa". 70. Mutta hän valehteli hänelle kaikkien edessä ja sanoi hänelle: "nainen, minä en ymmärrä, mitä sanot". 71. Ja kun hän oli mennyt portista sisälle, näki hänet toinen nainen ja sanoi siellä oleville: "Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seurassa". 72. Ja taas hän kielsi valalla vannoen: "En tunne sitä miestä". 73. Vähän sen jälkeen tulivat lähelle ne, jotka siinä pihassa seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä myös olet yksi tämän profeetan joukosta, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut, että olet yksi heistä". 74. Silloin hän rupesi kieltämään ja vannomaan, ettei ole milloinkaan tuntenut häntä. Ja samassa kutsui kukko. 75. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat hänelle, että ennenkuin kukko laulaa, hän tulisi kolmesti hänet kieltämään. Ja hän meni ulos ja itki sielun katkeruudesta.

26:3 Kansan vanhimmat on ”sen kansan suuret” tässä kohdassa. Piha, chatsar on yleensä joku esipiha suomalaisessa. 26:6 Hananja-nimisen miehen muistomerkin ympäristö, niin kuin Kaper-Nahum on Naahumin haudan ympärille, Kaper-Gamala taas Gamalielin haudan ympärillä. Pitalinen, metsoraa, on aramean sana. 26:18 ”syön pääsiäisaterian” olisi sanatarkasti vain ”pääsiäistän”, sama arameassa. Vietän pääsiäistä, tjsp. 26:28 Sekä heprea, että aramea painottavat ”se uusi liitto”, josta profeetat puhuivat, ja jota koko kansa odotti. 26:53 Legion on aramean lainasana, myös latinassa. 26:63 sekä hepreassa, että arameassa kysymys ”oletko sinä Kristus, Jumalan Poika” on myös toteamus ”sinä olet se Messias, Jumalan Poika”, jolloin vastauskin on ymmärrettävä. 26:74 kieltäminen tässä on Jumalan kieltämistä. Kukon kutsuminen on tässä ja arameassa verbi, kun ihminen kutsuu toista luokseen. Temppeliin kutsuttiin aamu-uhrille, toimitusta nimitettiin kukon kutsuksi.

1. 27 LUKU.

Ja tapahtui aamun koittaessa kaikki ylimmäiset viisaat ja vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet; 2. ja he johdattivat hänet sidottuna Pontius Pilatuksen taloon. Hän oli maaherra. 3. Kun Juudas Iskariota näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja kansan vanhimmille 4. ja hän sanoi: "Minä tein synnin, kun vuodatin viattoman veren". Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin liittyy? Hoida omat asiasi itse!". 5. Ja hän viskasi ne rahat pyhäkköön, meni pois ja hirttäytyi. 6. Niin ylipapit ottivat ne rahat ja sanoivat: "Ei ole mahdollista panna näitä pyhäkköön, koska ne ovat veren hedelmää, sillä ne oli annettu Jeshuan verestä.". 7. Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä erään savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. 8. Sentähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan ”Ahel Dam”. 9. Silloin täyttyi, profeetta Sakarjan sana; "Ja minä sanoin heille, jos on hyvää sinun silmissäsi, lisää palkkaani, mutta jos ei, pidätä se. Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Sitten Herra sanoi minulle; heitä se savenvalajalle, tämä on siitä miehestä, joka muotoilee savea, 10. niinkuin Herra oli käskenyt". 11. Jeesus seisoi Pilatuksen edessä, joka kysyi häneltä: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Jeesus sanoi: "Sinäpä sen sanot". 12. Ja kun ylipapit ja kansan vanhimmat häntä syyttivät joillakin sanoilla, joita he puhuivat häntä vastaan, ei hän mitään vastannut. 13. Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?" 14. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan, ja Pilatus suuresti ihmetteli. 15. Oli tapana, että kaupungin maaherra siinä kunnioitettavan pääsiäisjuhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat. 16. Pilatuksella oli vanki, joka oli lähes mielisairas. Hänen nimensä oli Barabbas. Hänet oli otettu kiinni murhasta, ja hän oli laittanut hänet vankikuoppaan. 17. Kun he nyt olivat yhdessä koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" 18. Sillä hän tiesi, että he vihasta, ilman syytä, hänet oli otettu kiinni. 19. Mutta kun hän istui valtaistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanansaattajan sanomaan: "pyydän sinua, älä millään tavalla puhu sanaakaan sitä vanhurskasta miestä vastaan, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä". 20. Mutta ylipapit ja seurakunnan vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. 21. Ja Pilatus vastasi heille: "Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?" Niin he sanoivat: "Barabbaan". 22. Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" He vastasivat kaikki: "puuhun ripustettakoon!" 23. Pilatus sanoi heille: "Mitä pahaa hän on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: " puuhun ripustettakoon! puuhun ripustettakoon! puuhun ripustettakoon!" 24. Ja kun Pilatus näki, ettei hänellä ollut valtaa vastustaa, eikä hän saanut mitään rauhaa aikaan heidän kanssaan; ennenkuin suurempi levottomuus nousisi kansan keskuudessa tmän tähden, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan edessä ja sanoi: "Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse, mitä teette." 25. Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän siemenemme päälle". 26. Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän antoi heille lyötäväksi ja ahdistettavaksi, että voisivat ripustaa hänet puuhun. 27. Silloin ne sen pihan hevosmiehet veivät Jeesuksen vartioituna, ja keräsivät hänen ympärilleen koko suuren kansanjoukon. 28. Ja he pukivat hänet silkkipukuun ja panivat hänen päällensä vihertävän silkkiviitan 29. ja tekivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Shalom sinulle, juutalaisten kuningas!" 30. Ja he sylkivät häntä kasvoihin, ottivat sen ruovon ja löivät häntä päähän. 31. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä sen puvun, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja antoivat käskyn ripustaa puuhun. 32. Ja mennessään ulos kaupungista, he tapasivat miehen, jonka nimi oli Simon, kanaanilainen. Hänet he pakottivat kantamaan sitä puuta, jota kutsutaan ristiksi. 33. He tulivat paikalle, jota sanotaan Gulgota - se on: Kalvari - 34. he tarjosivat hänelle juotavaksi etikalla sekoitettua viiniä; mutta kun hän alkoi juomaan, hän havaitsi, mitä se oli, eikä hän ei tahtonut sitä juoda. 35. Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. 36. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. 37. Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: "Tämä on Jeesus Nazarith, Israelin kuningas". 38. Hänen kanssansa oli puuhun ripustettuna kaksi ryöväriä, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelle. 39. Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä 40. ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat Jumalan pyhäkön ja kolmessa päivässä sen rakennat, pelasta itsesi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas siitä puusta". 41. Ylipapit ja ja kansan vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat: 42. "Muita hän on pelastanut, itseään ei voi pelastaa. Jos hän on Israelin kuningas, astukoon nyt alas siitä puusta, niin me uskomme. 43. Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos hän tahtoo; sillä hän on sanonut olevansa se Jumalan Poika'." 44. Ja samoilla sanoilla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ripustetut hänen kanssansa. 45. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli koko sen maailman, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. 46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä, pyhäkön kielellä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 47. Sen kuullessaan sanoi yksi niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliaa". 48. Heti hän otti sienen, täytti sen hapanviinillä, ja antoi hänelle juoda. 49. Muut sanoivat: "katsokaamme, tuleeko Elia häntä pelastamaan". 50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja lähetti henkensä isänsä luokse. 51. Heti se pyhäkön verho repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, 52. ja haudat aukenivat, ja monta tomussa nukkuvia nousi ylös. 53. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat myöhemmin pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. 54. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika". 55. Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taampana. 56. Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti, ja Zebdiel’n poikain äiti. 57. Mutta illan tultua saapui rikas mies Karnasiah’sta, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 58. Hän tuli Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. 59. Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen silkkivaatteeseen 60. ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli äskettäin hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion sisäänkäynnille. 61. ... 62. Pääsiäisen jälkeisenä aamuna, ylipapit ja fariseukset tulivat Pilatuksen luo 63. ja sanoivat: "Herra, me muistamme sen valehtelijan vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen elämään'. 64. Käske siis vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, sillä ehkä yksi hänen oppilaistaan tulee ja varastaa hänet. Sen jälkeen he saattavat sanoa kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen." 65. Niin Pilatus sanoi heille: "etsikää vartijoita ja vartioikaa niin hyvin kuin taidatte". 66. Niin he viimeistelivät sen haudan sinetöimällä sen ja asettamalla vartijat.

27:2 maaherra, gizbar, on arameaa, vain Esra 1:8 jossa ”aarrevaraston hoitaja”, mutta menen perinteisen sanavalinnan mukaan. 27:28 Vihertävä, vain Job 39:8, tarkka merkitys epävarma. 27:46 vanhoissa teksteissä heprea on yleensä ”pyhäkön kieli”, shon ha’kodesh, kun taas arameaa kutsuttiin hepreaksi, tai heprealaisten kieleksi. 27:53 kaikki viittaa siihen, että Golgata todellakin oli Öljymäellä.

1. 28 LUKU.

Viikon ensimmäisen päivän aamuna, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. 2. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta sille haudalle, kaatoi sen kiven pois ja istui sille. 3. Hän oli näöltään niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa olivat kuin lumi. 4. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi. 5. Mutta enkeli vastasi ja sanoi niille naisille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli puuhun ripustettu. 6. Ei hän ole täällä, sillä hän elää, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, josta Herra nousi. 7. Ja menkää heti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että Herra on noussut. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niin kuin hän on sen teille sanonut." 8. Ja he menivät haudalta peloissaan, koska he olivat nähneet enkelin, mutta suuresti iloiten, koska Herra oli palannut elämään, ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. 9. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Se nimi pelastaa teidät!" Ja he menivät hänen tykönsä, ja kumartaen palvoivat häntä. 10. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; kertokaa veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä". 11. Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. 12. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat niille hevosmiehille runsaat rahat 13. ja sanoivat heille: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja varastivat hänet, kun te nukuitte. 14. Ja jos tämä tulee Pilatuksen korviin, niin me kerromme hänelle, että antaisi teidän olla." 15. Niin he ottivat ne rahat ja tekivät, niinkuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken salaisesti, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. 16. Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jossa he olivat rukoilleet. 17. Ja kun he näkivät hänet, niin he palvoivat häntä, mutta muutamat epäilivät. 18. Ja Jeesus lähestyi heitä ja sanoi heille: "Minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. 19. Menkää 20. ja opettakaa pitämään kaikkea, mitä minä olen puhunut teille, iankaikkisuuteen saakka.