Peshitta; Daniel

Arameankielisestä raamatusta, jonka vanhimmat säilyneet käsikirjoitukset ovat 200-luvulta, ja sama teksti on koko ajan ollut Lähi-idän arameaa käyttävien raamattuna. Tätä peshittaa pidetään alkuseurakunnan valmistamana käännöksenä ja Taddeuksen 70-luvulla valmistamana, eli heti temppelin tuhon jälkeen; maininta perustuu muutamien Bagdadista löydettyjen käsikirjoitusten marginaaleihin, jotka Josef Asseman on koonnut "Bibliotheca Orientalis" -teoksiinsa 1700-luvun lopulla. Danielin peshitta on ainoa aramean versio tästä tekstistä; koska Daniel on jo valmiiksi suurimmaksi osaksi arameaa, siitä ei ole tiedossa yhtään targum-versiota, joka selittäisi jakeita laajemmin. Toisin kuin hebrean raamatun Daniel tai targumit, tämä on kirjoitettu kokonaan samalla aramealla kuin uusi testamenttikin. KR33 pohjatekstillä, peshitan erot kursiivilla, yritin olla mahdollisimman sanatarkka. 5:25 ufarsin on kirjoitettu normaalilla nun-kirjaimella kieliopillisesti oikean nunsofitin sijaan. Tekstin omituisin kohta oli varmaan 9:24 "voidellaan kaikkeinpyhin", joka on arameassa ve'le'Maschiach kodesh kadoshin, vaikeasti suomennettava lamedin tähden... Suomennettu joulukuu 28.-30, 2015.

1. Daniel

1 LUKU. Taas profeetta Danielin kirjoitus. Profeetta Danielin profetia.

Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. 2. Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan, sekä Herran huoneen astioita, ja hän vei ne Sinearin maahan, jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat jumalansa aarrekammioon.

3. Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Asfaz'n tuoda israelilaisista, ja kuningaskunnan siemenestä ja parthialaisista, 4. nuorukaisia, joissa ei ollut virhettä ja jotka olivat kaunismuotoisia, ja viisaudessa ymmärtäväisiä, ja he tietävät sen tuntemisen, ja mieleltään rakentuneita ja jotka pystyvät voimalla seisomaan kuninkaan temppelissä; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoja ja kieltä. 5. Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja sitten heidän tuli astua kuninkaan eteen.

6. Heidän joukossaan oli Jehudan pojista Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja.

7. Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego.

8. Mutta Daniel asetti mielensä, ettei söisi kuninkaan ruokaa, tai viiniä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei häntä ravittaisi. 9. Ja Jumala salli Danielin saada siunauksen ja armon hoviherrain päällikön edessä. 10. Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: "Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin se kuningas katkaisee minun pääni". 11. Silloin Daniel sanoi Shitsar'lle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt yläpuolelle Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: 12. "Koettele heitä, sinun palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille siemenruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. 13. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset." 14. Ja hän alistui heidän sanoilleen ja koetteli heitä kymmenen päivää. 15. Mutta kymmenen päivän kuluttua hän näki heidät kasvoiltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan aterioista. 16. Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille siemenruokaa syötäväksi ja vettä juotavaksi. 17. Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon tuntemisen ja ymmärryksen kaikissa kirjoissa ja viisaudessa; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. 18. Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät kuningas Nebukadnessarin eteen. 19. Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Ja he seisoivat kuninkaan edessä.

20. Ja kaikissa viisauden sanoissa ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. 21. Ja Daniel oli siellä kuningas Kooreksen ensimmäiseen vuoteen asti.

1. 2 LUKU.

Nebukadnessarin toisena hallitusvuotena näki Nebukadnessar unia, ja hänen henkensä oli levoton eikä hän saanut rauhaa. 2. Ja kuningas käski kutsua tietäjät ja noidat, velhot ja kaldealaiset ilmoittamaan kuninkaalle hänen unensa; ja he tulivat ja astuivat kuninkaan eteen. 3. Ja kuningas sanoi heille: "Minä olen nähnyt unen, ja henkeni on levoton, kunnes saan tietää sen unen. 4. Silloin kaldealaiset puhuivat kuninkaalle arameaksi, ja he sanoivat:

"Eläköön kuningas iankaikkisesti! Sano uni palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen." 5. Kuningas vastasi ja sanoi kaldealaisille: "Tämä minun sanani on varma: Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraläjiksi. 6. Mutta jos te ilmoitatte minulle unen ja sen selityksen, niin te saatte minulta lahjoja ja rikkauden ja suuren kunnian. Ainoastaan ilmoittakaa minulle uni ja sen selitys." 7. He vastasivat taas ja sanoivat: "Kuningas sanokoon unen palvelijoilleen, niin me ilmoitamme sen selityksen". 8. Kuningas vastasi ja sanoi: "Minä huomaan selvästi, että te vain koetatte pyytää aikaa, koska näette varmaksi tämän minun sanani, 9. että ellette ilmoita minulle unta, on teillä edessä vain yksi tuomio. Sillä te olette sopineet keskenänne, että puhutte minun edessäni valheellista ja turhaa puhetta toivoen, että aika muuttuu. Sentähden sanokaa minulle uni; silloin minä tiedän, että te osaatte ilmoittaa minulle selityksen siihen." 10. Kaldealaiset vastasivat kuninkaan edessä ja sanoivat: "Ei ole maan päällä ihmistä, joka kykenisi selittämään sen, mitä kuningas sanoi. Eikä yksikään suuri kuningas tai käskyvaltias ole koskaan vaatinut tämänkaltaista asiaa keneltäkään tietäjältä, noidalta tai kaldealaiselta. 11. Sillä asia, jota kuningas vaatii, on raskas, eikä ole ketään, joka voisi sen kuninkaalle selittää, paitsi jumalat, joiden asuinsijansa ei vät ole lihan lasten tykönä."

12. Sitten kuningas suuttui ja julmistui kovin ja käski tuhota kaikki Baabelin viisaat. 13. Kun tästä oli käsky annettu ja viisaat piti tapettaman, etsittiin Danielia ja hänen tovereitaan tapettaviksi.

14. Silloin Daniel ajatteli ja neuvotteli, ja sanoi Arjokille, kuninkaan henkivartioväen päällikölle, joka oli lähtenyt tappamaan Baabelin viisaita. 15. Hän vastasi ja sanoi Arjokille, kuninkaan päällikölle: "Miksi on kuningas antanut niin ankaran käskyn?" Silloin Arjok kertoi Danielille asian. 16. Niin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan hänelle aikaa, että hän saisi ilmoittaa kuninkaalle selityksen. 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja paljasti sen sanan tovereillensa Hananjalle, Miisaelille ja Asarjalle 18. kehoittaen heitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salaisuuden tähden, ettei Danielia ja hänen tovereitansa tuhottaisi muiden Baabelin viisaitten kanssa.

19. Silloin salaisuus paljastettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin Daniel siunasi taivaan Jumalaa. 20. Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon Jumalan nimi siunattu iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen omaansa on viisaus ja voima. 21. Hän vaihtaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. 22. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja se valkeus on hänen kanssaan. 23. Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja voiman ja että nyt annoit minun tietää, mitä me sinulta rukoilimme. Sillä sinä annoit meidän tietää kuninkaan asian."

24. Sillä hetkellä Daniel meni Arjokin tykö, jolla oli kuninkaan määräys tappaa Baabelin viisaat. Hän meni ja sanoi hänelle näin: "Älä tuhoa Baabelin viisaita; vie minut kuninkaan eteen, niin minä ilmoitan kuninkaalle selityksen". 25. Silloin Arjok vei kiiruusti Danielin kuninkaan eteen ja sanoi tälle näin: "Minä olen löytänyt Jehudan vankien joukosta miehen, joka ilmoittaa kuninkaalle selityksen". 26. Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Beltsassar: "Voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen?" 27. Daniel vastasi ja sanoi kuninkaan edessä: "Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä velhot voi ilmoittaa kuninkaalle. 28. Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva viimeisinä päivinä. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli nukkuessasi.

29. Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi sydämeesi ajatus, mitä lopulla on tapahtuva; ja hän paljasti sen salaisuuden, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on. 30. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikäänkuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset.

31. Sinä näit, kuningas, ja katso, oli yksi iso kuvapatsas, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. 32. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet kuparia. 33. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. 34. Sinun sitä katsellessasi irrotettiin kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne kokonaan jauheeksi. 35. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta ja kupari, savi, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: voimallinen tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. 36. Tämä oli se uni, ja nyt sanon kuninkaan edessä sen selityksen.

37. Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle Korkein Jumala on antanut kuningaskunnan, vallan, ja kunnian 38. ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää. 39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on vähäisempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on kuparia ja joka hallitsee kaikkea sitä maata. 40. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, siten se on musertava ja murskaava kaiken. 41. Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva jakaantunut valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. 42. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. 43. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. 44. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on iankaikkisuutta varten ja joka ei tuhoudu ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, 45. niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut sinulle, kuninkaalle, mitä viimeisinä päivinä on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava."

46. Silloin kuningas Nebukadnessar lankesi kasvoillensa ja kumartui maahan Danielin edessä ja käski uhrata hänelle lahjoja ja suitsutusta. 47. Kuningas vastasi Danielille ja sanoi: "Totisesti on teidän Jumalanne jumalien Jumala ja kuningasten herra ja se, joka paljastaa salaisuudet; sillä sinä olet voinut paljastaa tämän salaisuuden".

48. Sitten kuningas korotti Danielin ja antoi hänelle monenlaisia lahjoja ja asetti hänet koko Baabelin maakunnan herraksi ja kaikkien Baabelin viisaitten ylimmäiseksi päämieheksi. 49. Ja Danielin anomuksesta kuningas antoi Sadrakin, Meesakin ja Abednegon hoitoon Baabelin maakunnan hallinnon. Ja Daniel oli kuninkaan portissa.

1. 3 LUKU.

Kuningas Nebukadnessarin kuningaskunnan kahdeksantenatoista vuotena Nebukadnessar teetti yhden kultaisen kuvapatsaan, jonka korkeus oli kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusi kyynärää, ja pystytti sen Duuran lakeudelle Baabelin maakuntaan. 2. Ja kuningas Nebukadnessar lähetti kokoamaan satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain virkamiehet, että he tulisivat sen kuvapatsaan juhlaan, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. 3. Silloin kokoontuivat satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain virkamiehet sen uuden kuvapatsaan juhlaan, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt, ja he asettuivat sen kuvapatsaan eteen, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. 4. Ja kuuluttaja huusi voimallisesti: "Teille, kansat, sukukunnat ja kielet, julistetaan: 5. Siinä hetkessä, kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartakaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. 6. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen, palavaan pätsiin." 7. Sentähden, heti kun kaikki kansat kuulivat torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, lankesivat kaikki kansat, sukukunnat ja kielet maahan ja kumarsivat kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt.

8. Silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin puhumaan pahaa juutalaisia vastaan. 9. He sanoivat kuningas Nebukadnessarille: "Kuningas eläköön iankaikkisesti! 10. Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka kuulee torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkoon maahan ja kumartakoon kultaista kuvapatsasta, 11. ja joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen, palavaan pätsiin. 12. On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä sinusta, kuningas; he eivät palvele sinun jumalaasi eivätkä kumarra sitä kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt."

13. Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. Ja heidät tuotiin kuninkaan eteen. 14. Nebukadnessar vastasi ja sanoi heille: " todellako te, Sadrak, Meesak ja Abednego, ette palvele minun jumalaani ettekä kumarra kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt? 15. Nyt, jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartamaan kuvapatsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä! Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen, palavaan pätsiin; ja kuka on se teidän Jumalanne, joka pelastaa teidät minun kädestäni?"

16. Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. 17. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta, palavasta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. 18. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumarra kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt."

19. Silloin kuningas Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan ja hänen hahmonsa muuttui. Ja hän käski ja sanoi, että pätsi oli kuumennettava seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. 20. Ja hän käski sotajoukkonsa väkevimpien miesten sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen, palavaan pätsiin. 21. Silloin nämä sidottiin viittoineen, housuineen, tallitheineen ja päähineineen ja heitettiin tuliseen, palavaan pätsiin. 22. Koska nyt kuninkaan sana oli niin ankara ja pätsi niin kovin kuumennettu, tappoi tulen liekki ne miehet, jotka puhuivat pahaa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon asiasta. 23. Mutta nämä kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abednego, suistuivat sidottuina keskelle palavaa, tulista pätsiä.

Ja he olivat seisomassa ja kävelemässä viitoissaan, keskellä tulen liekkejä, ja he ylistivät Jumalaa ja siunasivat Herraa. Hananjan ja hänen ystäviensä rukous. Ja Asarja avasi suunsa siunaamaan tulen keskellä, ja hän avasi suunsa ja rukoili ja sanoi näin;

Siunattu olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, ja ylistetty ja korotettu, ja olkoon sinun nimesi ylistetty iankaikkisesti! Sillä sinä olet puhdas kaikessa, mitä olet tehnyt meille, ja kaikki sinun tekosi ovat totuudessa, ja sinun tiesi ovat suorat ja kaikki sinun tuomiosi uskolliset. Koska se on totuuden tuomio, jota sinä olet tehnyt meille, kaikessa, mitä olet meille tuonut ja isiemme pyhälle kaupungille, Jerusalemille, koska sinä olet kohdellut meitä oikeuden mukaan kaikissa näissä, meidän syyllisyyksiemme ja syntiemme tähden.

Sillä me teimme syntiä ja pahuutta sinun edessäsi, ja olemme menneet kauas sinusta, ja kulkeneet sinun sanasi ohi, ja teimme kaikessa syntiä sinua vastaan, emmekä me kuulleet sinun käskyjäsi, emmekä me pitäneet emmekä tehneet sen mukaan, kuin meitä oli käsketty, että meillä olisi hyvin.

Ja kaikki, mitä olet tuonut meidän yllemme, ja kaikki, mitä olet meille tehnyt, on puhdasta tuomiota meitä kohtaan. Ja sinä luovutit meidät meidän vihollistemme käsiin, niille väärille, jotka ovat kaukana sinusta, ja pahantekijöiden kuningaskunnalle, joka on kaikkia maan kuningaskuntia pahempi.

Ja nyt, Herra, me emme voi avata suutamme sen häpeän ja pilkan tähden, jota sinun palvelijasi ja sinun pelkääjäsi kohtaavat. Sinä et tehnyt meistä loppua, sinun nimesi tähden, eikä se sinun oma liittosi tule tyhjäksi. Äläkä poista kauas sinun armoasi ja siunaustasi, sinun siunauksesi armoa meistä, Abrahamin, sinun ystäväsi tähden, ja Iisakin, sinun palvelijasi tähden, ja Israelin, sinun pyhäsi tähden. Sillä sinä olit luvannut heille, että sinä lisäisit heidän siemenensä kuin ne taivasten tähdet, ja kuin hiekka, joka on meren rannalla.

Koska nyt, Herra, me olemme kaikkia muita kansakuntia nöyryytetymmät, ja tänään me olemme hajotettuna kaikkeen maahan, meidän syyllisyyksiemme ja syntiemme tähden. Eikä tässä ajassa meillä ole johtajaa eikä käskyvaltiasta, eikä profeettaa eikä johdattajaa, eikä alttaria eikä uhria, eikä lahjaa eikä paikkaa, josta suitsuke kohoaa, tai juhlauhria, ja me löytäisimme armon ja rakkauden. Mutta särjetyllä sydämellä ja hengessä nöyrinä meidät on viety palavaan tuleen. Kun me pyydämme, että enemmän kuin härät ja oinaat ja monet lihavat lampaat, siten olisi meidän sielujemme lahja tänään, eivätkä sinun palvelijasi häpeäisi, koska ne, jotka sinuun luottavat, eivät häpeään joudu.

Nyt me myös tulemme sinun perässäsi rauhan sydämellä, ja vain pelkäämme sinua ja sinun kasvojasi me etsimme. Herra, älä laita meitä häpeään, vaan tee kanssamme sen sinun siunauksesi runsauden mukaan ja monien armojesi mukaan. Ja pelasta meidät sinun ihmetekojesi runsauden mukaan, ja anna ylistys sinun nimellesi, Herra, koska sinun nimesi on suuri. Ja häpeään joutuvat kaikki ne, jotka puhuvat pahaa sinun palvelijoitasi vastaan, ja he joutuvat häpeään kaikissa heidän teoissaan ja heidän voimansa hylkää heidät. Ja me tiedämme, että sinä, Jumala olet yksi, sinä ainoastaan, ja sinä olet kunnioitettava kaikissa teoissasi.Eivätkä ole lakanneet nämä, jotka sytyttivät tulisen pätsin ja heittivät meidät siihen naftaan ja asfalttiin ja tulikiveen ja kaisloihin ja ohdakkeisiin.

Ja tulen liekit antoivat äänen ja se kohosi ylös tulisesta pätsistä neljäkymmentäyhdeksän kyynärää, ja oli polte ja tuhoava tuli jokaiselle, joka oli sen pätsin ympärillä, kaldealaisille ja pahan puhujille. Mutta Herran enkeli meni alas, Hananjan ja Asarjan ja Mishaelin kanssa sisälle siihen tuliseen pätsiin, ja hän sammutti ne tulen liekit siitä pätsistä. Ja hän teki sen pätsin keskelle kuin kasteen tuulen, eikä tuli koskettanut heitä, ei vähääkään, eikä se ollut heistä vahingollista eikä se ahdistanut heitä. Sitten he kolme ylistivät yhdestä suusta ja siunasivat Jumalaa, joka oli sen palavan pätsin sisällä, ja he lausuivat tämän laulun;

Siunattu olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, ylistetty olet sinä, ja korotettu olet sinä, iankaikkisesti. Siunattu olkoon se sinun kirkkautesi pyhä nimi! Ylistetty olet sinä, ja korotettu olet sinä, iankaikkisesti! Siunattu olet sinä, sinun pyhyytesi temppelissä! Ylistetty olet sinä, ja korotettu olet sinä, iankaikkisesti! Siunattu olet sinä, sillä sinä näet syvyydet ja sinä istut tähtien yläpuolella! Ylistetty olet sinä, ja korotettu olet sinä, iankaikkisesti! Siunattu olet sinä, kuningaskuntasi valtaistuimella! Ylistetty olet sinä, ja korotettu olet sinä, iankaikkisesti! Siunattu olet sinä, taivasten taivaissa! Ylistetty olet sinä, ja korotettu olet sinä, iankaikkisesti!

Siunatkoon kaikki Herran työntekijät Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon Herran taivaat Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki Herran enkelit Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon Herran sotajoukot Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon vedet, jotka ovat taivasten yläpuolella, Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki Herraa pelkäävät Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon aurinko ja kuu Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kikki tähdet, jotka ovat taivaissa, Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon sade ja kaste Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon vedet ja tuuli Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon tuli ja kuumuus Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkaa Herraa, kaikki te puhtaiden sielut, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkaa yöllä ja päivällä Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon valkeus ja pimeys Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kylmyys ja kuumuus Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kesä ja talvi Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon lumi ja jää Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon salamat ja pilvet Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon Herran maa Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon vuoret ja kukkulat Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki maan kasvillisuus Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki, mitä maan päällä kasvaa, Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon meret ja virrat Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaivot ja kaikki lähteet Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kalat, ja kaikki, jotka vesissä uivat, Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki taivasten linnut Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki elävät olennot, ja karjaeläimet Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki, mikä matelee maan päällä, Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon jokainen ihminen Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon koko Israelin huone Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon jokainen Herran pappi Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki Herran palvelijat Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki sielut ja vanhurskaiden henget Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon virheettömät ja sydämeltä nöyrät Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon kaikki hänen todistajansa Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkoon Hananja ja Asarja ja Mishael Herraa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti, koska hän on pelastanut meidät kuolemasta ja Sheol'n käsistä, hän teki meidät eläviksi ja pelasti meidät palavista liekeistä ja lunasti meidät tulen keskeltä. Kiittäkää Herraa, sillä hän on ihana, ja iankaikkisuuteen on hänen siunauksensa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Siunatkaa kaikki Jumalaa pelkäävät Jumalien Jumalaa, ylistäkää häntä ja korottakaa häntä, iankaikkisesti. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, ja hänen siunauksensa on iankaikkinen.

24. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi suuressa pelossa ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen: "Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina palavan pätsin tuleen?" He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Totisesti, kuningas!" 25. Kuningas vastasi ja sanoi: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalien poika".

26. Silloin kuningas Nebukadnessar meni tulisen, palavan pätsin aukolle, lausui ja sanoi: "Sadrak, Meesak ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne". Sadrak, Meesak ja Abednego astuivat silloin ulos pätsin tulesta. 27. Kaikki kansakunnat, satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumiille, etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet eivätkä heidän vaatteensa vioittuneet; eikä heissä tuntunut tulen käryä. 28. Silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi: "Siunattu olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin palvelivat ja kumartaen rukoilivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa. 29. Ja minä annan käskyn, että jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi, ja hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi; sillä ei ole muuta jumalaa, joka niin voi pelastaa." 30. Sitten kuningas korotti Sadrakin, Meesakin ja Abednegon yli Baabelin maakunnan.

31. Kuningas Nebukadnessar kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, jotka asuvat kaiken maan päällä: lisääntyköön teidän rauhanne! 32. Minä olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne merkit ja ihmeet, jotka korkein Jumala on edessäni tehnyt. 33. Kuinka suuret ovat hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen ihmeensä! Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja hänen valtansa pysyy sukupolville."

1. 4 LUKU.

"Minä Nebukadnessar elin rauhassa huoneessani ja lepäsin palatsissani. 2. Minä näin unen, ja se peljästytti minut; ja unikuvat, joita minulla oli vuoteessani, minun pääni näyt, kauhistuttivat minut. 3. Niin minä annoin käskyn tuoda eteeni kaikki Baabelin viisaat, että he ilmoittaisivat minulle unen selityksen. 4. Silloin tulivat sisälle, minun eteeni tietäjät, noidat, kaldealaiset ja tähtienselittäjät, ja minä kerroin heille unen heidän edessään, mutta he eivät voineet ilmoittaa minulle sen selitystä. 5. Kunnes tuli minun eteeni Daniel, jonka nimi on minun jumalani nimen mukaan Beltsassar, sillä hänessä on pyhien jumalien henki; ja minä kerroin sen unen hänen edessään: 6. 'Beltsassar, sinä viisaiden päämies, jossa minä tiedän olevan pyhien jumalien hengen ja jolle mikään salaisuus ei ole kätketty! Sano, mitä olivat ne näyt, jotka minä unessani näin, ja mikä on sen selitys. 7. Minä olin nähnyt vuoteessani; puu keskellä maata, ja sen korkeus oli suuri. 8. Puu kasvoi ja vahvistui, niin että sen korkeus ulottui taivaaseen ja se näkyi kaiken maan ääriin. 9. Sen lehvät olivat kauniit ja sen hedelmät suuret, ja siinä oli ravintoa kaikille. Sen alla etsivät varjoa kedon eläimet, ja sen oksilla asuivat taivaan linnut, ja kaikki liha sai siitä ravintonsa. 10. Minä näin pääni näyissä, joita minulla oli vuoteessani: Jumalan vartijaenkeli astui alas taivaasta. 11. Hän huusi voimallisesti ja sanoi näin: hakatkaa puu poikki ja karsikaa sen oksat, riipikää sen lehvät ja hajottakaa sen hedelmät. Paetkoot eläimet sen alta ja linnut sen oksilta. 12. Mutta sen kanto juurineen jättäkää maahan, rauta- ja kuparikahleissa kedon ruohikkoon. Taivaan kasteesta hän kastukoon, ja niinkuin eläinten olkoon hänen asuinsijansa maan ruoho ssa. 13. Hänen sydämensä muutetaan, niin ettei se ole ihmisen sydän, ja hänelle annetaan eläimen sydän. Ja niin kulukoon häneltä seitsemän aikaa muutettuna. 14. Tämä on säädetty vartijaenkelin päätöksellä, ja niin ovat tästä asiasta pyhät sanoneet, että elävät tietäisivät Korkeimman hallitsevan ihmisten valtakuntaa ja antavan sen, kenelle hän tahtoo, ja asettavan sen yläpuolelle ihmisistä halvimman.'

15. Tämän unen näin minä, kuningas Nebukadnessar. Ja sinä, Beltsassar, sano sen selitys, koska ei yksikään minun valtakuntani viisaista voi minulle ilmoittaa sen selitystä. Mutta sinä sen voit, sillä sinussa on pyhien jumalien henki."

16. Silloin Daniel, jonka nimenä oli Beltsassar, hämmästyi noin yhdeksi hetkeksi, ja hänen ajatuksensa peljästyttivät häntä. Kuningas lausui ja sanoi: "Beltsassar, älköön uni ja sen selitys sinua peljästyttäkö." Beltsassar vastasi ja sanoi: "Herrani, koskekoon uni sinun vihollisiasi ja sen selitys sinun vastustajiasi. 17. Puu, jonka minä olen nähnyt ja joka kasvoi ja vahvistui, niin että sen latva ulottui taivaaseen ja se näkyi kaikkeen maahan, 18. jonka lehvät olivat kauniit ja hedelmät suuret ja jossa oli ravintoa kaikille, jonka alla kaikki kedon eläimet asuivat ja jonka oksilla taivaan linnut oleskelivat, ja josta kaikki liha sai ravintoa 19. - se olet sinä, kuningas, joka olet kasvanut ja vahvistunut; sinun suuruutesi on kasvanut ja ulottuu taivaaseen ja sinun valtasi maan ääriin.

20. Ja että kuningas näki vartijaenkelin, ja sen pyhän astuvan alas taivaasta ja sanovan: 'Hakatkaa puu poikki ja turmelkaa se, mutta jättäkää sen kanto juurineen maahan, rauta- ja kuparikahleissa kedon ruohikkoon; taivaan kasteesta hän kastukoon, ja niinkuin kedon eläinten olkoon hänen asuinsijansa, kunnes häneltä on kulunut seitsemän aikaa muuttuneena', 21. sen selitys, oi kuningas, ja Ylimmäisen päätös, joka on kohdannut minun herraani, kuningasta, on tämä: 22. Sinut ajetaan pois ihmisten seasta, ja kedon eläinten parissa on sinun asuinpaikkasi oleva; sinä joudut syömään ruohoa niinkuin härkä, ja sinä olet kastuva taivaan kasteesta; ja niin on sinulta kuluva seitsemän aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo, ja hän nostaa ihmisistä alhaisimpia sen yläpuolelle.

23. Mutta että käskettiin jättää maahan puun kanto juurineen, se tietää, että sinun valtakuntasi pysytetään sinulla, ja sinä saat sen, niin pian kuin tulet tuntemaan, että valta on taivaan. 24. Sentähden, kuningas, kelvatkoon sinulle minun neuvoni: poista synnit itsestäsi hyväntekeväisyydellä ja pahat tekosi vaivaisia armahtamalla; kunnes rikkomuksesi ovat sinusta poissa."

25. Tämä kaikki kohtasi kuningas Nebukadnessaria. 26. Kaksitoista kuukautta tämän jälkeen, kun kuningas oli kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa katolla Baabelissa, 27. hän puhkesi puhumaan sanoen: "Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni kunniaksi!" 28. Vielä oli sana kuninkaan suussa, kun taivaasta tuli ääni: "Sinulle, kuningas Nebukadnessar, julistetaan: Sinun valtakuntasi on otettu sinulta pois. 29. Sinut ajetaan pois ihmisten seasta, ja kedon eläinten parissa on sinun asuinpaikkasi oleva; sinä joudut syömään ruohoa niinkuin raavaat, ja niin on sinulta kuluva seitsemän aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo, ja hän nostaa ihmisistä alhaisimpia sen yläpuolelle." 30. Sillä hetkellä se sana toteutui Nebukadnessarissa: hänet ajettiin pois ihmisten seasta, ja hän söi ruohoa niinkuin raavaat, ja hänen ruumiinsa kastui taivaan kasteesta, kunnes hänen hiuksensa kasvoivat pitkiksi kuin kotkan ja hänen kyntensä kuin lintujen kynnet.

31. "Ja kun ne päivät olivat täyttyneet, minä, Nebukadnessar, nostin silmäni taivasta kohti, ja minun järkeni palasi. Ja minä siunasin Korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti, jonka hallitus on iankaikkinen hallitus ja jonka valtakunta pysyy sukupolviin. 32. Kaikki maan asukkaat ovat kuin ei mitään hänen edessään; ja hän tekee, niinkuin hän tahtoo, taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä ole sitä, joka pidättää hänen kätensä ja sanoo hänelle: 'Mitä sinä teet?'

33. Siihen aikaan palasi minun järkeni. Ja minun hallitusmieheni ja ylimykseni etsivät minut, ja minut pantiin jälleen hallitsemaan valtakuntaani, ja minun valtani lisääntyi ylenpalttisesti.

34. Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta; sillä kaikki hänen työnsä ovat totiset ja hänen tiensä oikeat. Ja hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat."

1. 5 LUKU.

Kuningas Belsassar laittoi sen suuren aterian tuhannelle ylimyksellensä, ja hän joi viiniä näiden tuhannen edessä. 2. Kun viini oli maistumassa, käski Belsassar tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemista, Jumalan temppelistä, että kuningas ja hänen ylimyksensä, heidän naisensa ja sivuvaimonsa joisivat niistä. 3. Silloin tuotiin ne kulta-astiat, jotka oli otettu temppelistä, Jumalan huoneesta, Jerusalemista, ja niistä joivat kuningas ja hänen ylimyksensä, heidän naisensa ja sivuvaimonsa. 4. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, kuparisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia.

5. Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle, vastapäätä lampunjalkaa, ja kuningas näki käden kämmenselän, joka kirjoitti. 6. Silloin kuninkaan kasvot kalpenivat, ja hänen ajatuksensa peljästyttivät hänet; hänen lanteittensa nivelet herposivat, ja hänen polvensa tutisivat. 7. Kuningas huusi kovalla äänellä ja käski tuoda noidat, kaldealaiset ja tähtienselittäjät ja viisaat. Kuningas lausui ja sanoi Baabelin viisaille: "Kuka ikinä voi lukea tämän kirjoituksen ja ilmoittaa minulle sen selityksen, hänet puetaan purppuraan, ja hänen kaulaansa pannaan kultakäädyt, ja hänellä on oleva käskyvalta kolmasosaan kuningaskunnasta".

8. Silloin tulivat ne kuninkaan viisaat, mutta he eivät voineet lukea kirjoitusta eivätkä ilmoittaa kuninkaalle sen selitystä. 9. Kuningas Belsassar peljästyi silloin suuresti, ja hänen kasvonsa kalpenivat, ja hänen ylimyksensä tyrmistyivät. 10. Ja kuningatar tuli kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen tähden pitohuoneeseen. Ja hän lausui ja sanoi: "Eläköön kuningas iankaikkisesti! Älkööt sinun ajatuksesi peljättäkö sinua, älköötkä kasvosi kalvetko. 11. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa on pyhien jumalien henki ja jolla sinun isäsi päivinä havaittiin olevan valistus ja ymmärrys ynnä viisaus, samankaltainen kuin jumalien; hänet asetti isäsi, kuningas Nebukadnessar, tietäjäin, noitien, kaldealaisten ja tähtienselittäjäin päämieheksi - sinun isäsi, kuningas - 12. sentähden, että se henki ja tieto, ja rikas ymmärrys ynnä myös taito selittää unia, arvata arvoituksia ja ratkaista ongelmia havaittiin juuri hänessä, Danielissa, jolle kuningas oli antanut nimen Beltsassar. Kutsuttakoon nyt Daniel, niin hän ilmoittaa selityksen."

13. Silloin Daniel tuli kuninkaan eteen. Kuningas lausui ja sanoi Danielille: "Oletko sinä Daniel, joka on niitä juutalaisia pakkosiirtolaisia, mitkä minun isäni, kuningas, on tuonut Juudasta? 14. Minä olen kuullut sinusta, että sinussa on pyhien jumalien henki ja että sinussa on havaittu valistus, taito ja erinomainen viisaus. 15. Ja tulivat minun eteeni velhot ja noidat lukemaan tätä kirjoitusta ja ilmoittamaan minulle sen selitys, mutta he eivät voineet sen selitystä ilmoittaa, eivätkä pystyneet tekemään sen sanan selitystä minulle tunnetuksi. 16. Mutta sinun minä olen kuullut voivan antaa selityksiä ja ratkaista ongelmia. Nyt siis, jos voit lukea tämän kirjoituksen ja ilmoittaa minulle sen selityksen, niin sinut puetaan purppuraan, ja kultakäädyt pannaan sinun kaulaasi, ja sinulla on oleva kolmasosa kuningaskunnan käskyvallasta." 17. Silloin Daniel vastasi ja sanoi kuninkaalle: "Lahjasi olkoon oman huoneesi kunniaksi, ja anna ne toisille. Mutta kirjoituksen minä luen kuninkaalle ja ilmoitan hänelle sen selityksen. 18. Sinä kuningas! Korkein Jumala antoi sinun isällesi Nebukadnessarille kuninkuuden, voiman, kunnian ja valtasuuruuden. 19. Ja sen suuruuden tähden, jonka hän oli hänelle antanut, vapisivat kaikki kansat, kansakunnat ja kielet ja vapisivat hänen edessään. Hän tappoi, kenen hän tahtoi, hän jätti henkiin, kenen hän tahtoi, hän ylensi, kenen hän tahtoi, hän alensi, kenen hän tahtoi. 20. Mutta kun hänen sydämensä paisui ja hänen henkensä nousi korottamaan itseään, lankesi hän kuninkaalliselta valtaistuimeltansa, ja hänen kunniansa otettiin häneltä pois. 21. Hänet ajettiin pois ihmisten seasta, ja hänen sydämensä tuli eläinten sydämen kaltaiseksi; hänen asuntonsa oli villiaasien parissa, ja hän joutui syömään ruohoa niinkuin raavaat; hänen ruumiinsa kastui taivaan kasteesta, kunnes hän tuli tuntemaan, että korkein Jumala hallitsee ihmisten valtakuntaa ja asettaa sen päämieheksi, kenen hän tahtoo, ja ihmisistä alimman hän nostaa sen yläpuolelle. 22. Mutta sinä, hänen poikansa Belsassar, et ole nöyryyttänyt sydäntäsi, vaikka tämän kaiken tiesit; 23. vaan sinä olet korottanut itsesi taivaan Herraa vastaan: hänen huoneensa astiat on tuotu sinun eteesi, ja sinä ja sinun ylimyksesi, sinun puolisosi ja sivuvaimosi olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, kuparisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivät kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkäyksesi ja kaikki sinun tiesi, häntä sinä et ole ylistänyt, etkä häntä kunnioittanut. 24. Sitten, on hänen läsnäolostaan lähetetty tämä käden kämmenselkä. 25. Ja tämä kirjoitus on kirjattu; Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu: 'Mene, mene, tekel, ufarsin'. 26. Ja tämä on sen selitys: mene merkitsee: Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. 27. Tekel: sinut on vaa'alla punnittu ja puuttuvaksi havaittu. 28. Peres: sinun valtakuntasi on jaettu ja annettu meedialaisille ja persialaisille." 29. Silloin Belsassar antoi käskyn, että Daniel oli puettava purppuraan ja kultakäädyt pantava hänen kaulaansa ja julistettava, että hän oli oleva käskyvaltias kolmasosaan kuningaskunnasta.

30. Samana yönä tapettiin Belsassar, kaldealaisten kuningas, 31. ja Daarejaves, meedialainen, sai haltuunsa valtakunnan ollessaan noin kuudenkymmenen kahden vuoden ikäinen.

1. 6 LUKU.

Daarejaves näki hyväksi asettaa valtakuntaansa sata kaksikymmentä satraappia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa. 2. Ja heitä ylempänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli satraappien tehdä tili, ettei kuningasta vaivattaisi. 3. Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki; ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi.

4. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli Jumalassaan uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty. 5. Silloin nämä miehet sanoivat: "Me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä - ellemme löydä sitä hänen jumalanpalveluksessaan". 6. Senjälkeen nämä valtaherrat ja satraapit lähestyivät kuninkaan tykö ja sanoivat hänelle näin: "Kuningas Daarejaves eläköön iankaikkisesti! 7. Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava liitto, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön leijonien luolaan. 8. Sen tähden, kuningas! Säädä käsky ja kirjoita kirjoitus, jota meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa." 9. Niin kuningas Daarejaves kirjoitti kirjoituksen ja sääti sen käskyn.

10. Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, ja avasi yläsalin ikkunat Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt. 11. Silloin nuo miehet riensivät kiiruusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja pyytämästä armoa hänen Jumalansa edessä. 12. Sitten he astuivat kuninkaan eteen ja sanoivat: " Kuningas eläköön iankaikkisesti! Etkö ole kirjoittanut kieltoa, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön leijonien luolaan?" Kuningas vastasi ja sanoi: "Asia on varmasti näin, meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan". 13. Silloin he vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Daniel, joka on juutalaisia pakkosiirtolaisia, ei välitä sinusta, kuningas, eikä kiellosta, jonka olet kirjoittanut, vaan kolmena hetkenä päivässä hän rukoilee rukouksensa". 14. Mutta kun kuningas sen sanan kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi, ja hän mietti, miten voisi pelastaa Danielin; auringon laskuun asti hän vaivasi itseään vapauttaaksensa hänet. 15. Silloin ne miehet huusivat kuningasta vastaan ja sanoivat hänelle: "Tiedä, kuningas, meedialaisten ja persialaisten laki on, ettei mitään kuninkaan vahvistamaa kieltoa tai julistusta peruuteta". 16. Silloin kuningas käski tuoda Danielin ja heittää hänet leijonien luolaan. Ja kuningas puhui Danielille ja sanoi: "Sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut". 17. Sitten tuotiin yksi suuri kivi ja pantiin luolan suulle, ja kuningas sinetöi sen omallaan ja ylimystensä sormuksilla, ettei Danielin asiassa muutosta tapahtuisi.

18. Sitten kuningas meni palatsiinsa ja vietti yönsä paastoten eikä sallinut tuoda syötävää hänen eteensä, ja hänen unensa pakeni häneltä. 19. Aamun sarastaessa kuningas sitten nousi ja meni kiiruusti leijonien luolalle. 20. Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille: "Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut leijonilta?" 21. Silloin Daniel puhui kuninkaan kanssa ja sanoi hänelle: "Kuningas eläköön iankaikkisesti! 22. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut leijonien kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minua varten on havaittu olevan se palkinto hänen edessänsä, enkä minä ole sinunkaan edessäsi, kuningas, rikosta tehnyt." 23. Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; sillä hän oli uskonut Jumalaansa. 24. Ja kuningas käski tuoda ne miehet, jotka olivat puhuneet pahaa Danielia vastaan, ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen siihen luolaan; eivätkä he ehtineet luolan pohjaan, ennenkuin leijonat hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja murskasivat kaikki heidän luunsa.

25. Sitten kuningas Daarejaves kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, mitä koko maan päällä asuu: " Rauha lisääntyköön teille! 26. Minä olen asettanut lain, että minun valtakuntani koko valtapiirissä vavistakoon ja peljättäköön Danielin Jumalaa. Sillä hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, ja hänen käskyvaltansa on siihen loppuun saakka. 27. Hän pelastaa ja vapahtaa ja pelastaa, hän tekee merkkejä ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä, hän, joka pelasti Danielin leijonilta."

28. Ja Daniel tuli suureksi Daarejaveksen valtakunnassa sekä persialaisen Kooreksen valtakunnassa.

1. 7 LUKU.

Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti sen unen ja puhui sen sanojen pääasian. 2. Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. 3. Ja merestä nousi neljä suurta olentoa, kukin erilainen kuin toinen.

4. Ensimmäinen oli babelilaisten kuningaskunta, kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin jaloilleen niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

5. Ja meedialaisten kuningaskunta oli toinen olento, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa".

6. Tämän jälkeen minä näin, persialaisten kuningaskunta; oli taas toinen olento, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä olennolla oli sivuilla neljä päätä, ja sille annettiin käskyvalta.

7. Kreikkalaisten kuningaskunta; Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs olento, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset olennot, ja sillä oli kymmenen sarvea. 8. Minä ymmärsin sarven olevan Antiokus Epifanes. Ja yksi pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois Antiokuksen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka suuria puhui.

9. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 10. Tulivirta vuoti, ja lähti hänen edestään; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin.

11. Minun katsellessani olento tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja annettiin tuleen palamaan. 12. Ja muiltakin olennoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus annettiin heille määräaikaan ja tiettyyn hetkeen saakka.

13. Minä näin, taivaan pilvien päällä tuli kuin ihmisten poika; ja hän tuli ja saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 14. Ja hän antoi hänelle käskyvallan ja kuningaskunnan ja kunnian, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei tule tyhjäksi.

15. Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi vuoteessani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua. 16. Minä lähestyin yhtä seurakuntapalvelijaa ja pyysin häneltä totuutta kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle totuudessa ja ilmoitti minulle sanojeni selityksen: 17. "Nuo suuret olennot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. 18. Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja perivät sen kuningaskunnan iankaikkisesti - iankaikkisesta iankaikkiseen."

19. Senjälkeen minä tahdoin kysyä siitä neljännestä olennosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja kupariset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa; 20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja suuria puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 21. se sarvi, Antiokus, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidän voimansa, 22. siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja se määräaika saapui, ja pyhät perivät kuningaskunnan.

23. Hän vastasi näin: "Neljäs olento on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, rikkaampi kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on rikkaampi kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 25. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja pettää Korkeimman pyhiä. Hän toivoo muuttavansa ajat ja Jumalan kirjoitetun sanan, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. 26. Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja se tehdään tyhjäksi ja tuhotaan loppuun asti. 27. Ja valtakunta ja valta ja suuruus ja se kuningaskunta kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."

28. Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin sen sanan sydämeeni.

1. 8 LUKU.

Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena näin minä, Daniel, näyn, senjälkeen kuin minulla jo ennen oli ollut näky. 2. Kun minä näyssä katselin, havaitsin minä olevani Suusanin linnassa, Eelamin maakunnassa; ja kun minä näyssä katselin, olin minä Uulai-joen rannalla.

3. Darius, meedialainen; Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. 4. Minä näin oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, eikä yksikään olento kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki, mitä tahtoi; ja se tuli suureksi.

5. Sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris, Aleksandrius bar Filippus, ja se kauris tuli lännestä, koko maan pinnalle eikä maata vahingoittanut; ja kauriilla näkyi olevan keskellä otsaa sarvi. 6. Ja se tuli aivan sen kaksisarvisen oinaan luokse, jonka minä olin nähnyt seisovan päin jokea, ja juoksi sen kimppuun vihansa väessä. 7. Ja se kohtasi sen oinaan ja oli raivoissaan sitä vastaan ja se löi sitä oinasta ja hajotti sen molemmat sarvet; sen miehen, Dariuksen, meedialaisen. Eikä oinaalla ollut voimaa kestää sen edessä, vaan kauris heitti sen maahan ja tallasi sitä; eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelastaa oinaan sen käsistä. 8. Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, Aleksandrius bar Filippuksen kuolemassa, ja sen sijalle kasvoi neljä , sen alta, taivaan neljää tuulta kohti.

9. (Antiokus Epifanes;) ne neljä ovat Aleksandrius bar Filippuksen palvelijoita, jotka hallitsivat hänen jälkeensä järjestyksessä, ja yhdestä niistä puhkesi esiin yksi sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin. 10. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. 11. Hän saavutti sotajoukon johtajankin, ja sai uskon häneltä pois, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. 12. Ja sitä uskoa vastaan annettiin taidollisuus, syyllisyydessä, ja pyhyys heitettiin maahan, ja ohitettiin, ja hän menestyi.

13. Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: "mihin saakka se näky uskosta ja vääryydestä ja turmeluksesta täyttyy, ja sitä pyhyyttä ja taidollisuutta tallataan?" 14. Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten puhtaus on voittava".

15. Kun minä, Daniel, olin nähnyt tämän näyn, minä pyysin sen ymmärtämistä, niin katso, minun vastapäätäni seisoi miehen muotoinen olento. 16. Ja minä kuulin ihmisen äänen Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: "Gabriel, selitä tälle tämä näky!" 17. Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin; ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja hän sanoi minulle: "Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa". 18. Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan.

19. Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan, lopun aikana. 20. Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on Darius meedialainen: Meedian ja Persian kuningas. 21. Ja kauris on Aleksandrus, kreikkalaisten kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. 22. Ja että se särkyi ja neljä nousi sen alta, se on: neljä kuningasta nousee siitä kansasta, ei heidän omalla taidollisuudellaan.

23. Ja heidän valtansa lopulla, kun he ovat täyttäneet syyllisyytensä, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. 24. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta, sielunsa voimastaan, ja hän saa aikaan ihmetekoja; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän kulkee ohi ja tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. 25. Ja hänen kuningaskuntansa menestyy, petos hänen kädessään. Hän kohoaa sydämessään, ja hiljaisuudessa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta kädestä kiinniottamalla hänet muserretaan.

26. Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä kätke näky, sillä se tarkoittaa monia päiviä."

27. Ja minä, Daniel, vapisin ja pelkäsin monta päivää. Sitten minä nousin ja toimitin palvelusta kuninkaan tykönä; ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden enkä sitä ymmärtänyt.

1. 9 LUKU.

Darius bar Achasiras'n ensimmäisenä hallitusvuotena, hänen, joka oli meedialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi - 2. hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan, minä, Daniel, kirjoituksista ymmärsin sen vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentä vuotta. 3. Ja minä kohotin kasvoni Herran Jumalan edessä hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa.

4. Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnustin ja sanoin: "Oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja siunauksen niille, jotka häntä rakastavat ja noudattavat hänen käskyjään. 5. Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi 6. emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikelle maan kansalle. 7. Sinun, Herra, on se voitto, mutta meidän on häpeä, niinkuin se on tänä päivänä Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin, läheisten ja kaukaisten, kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut heidän vääryytensä tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet. 8. Herra, meidän on häpeä, meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. 9. Herran, Jumalan, on armo ja syntien anteeksiantamus, sillä me olemme olleet hänelle kapinalliset; 10. me emme ole kuulleet Herran, meidän Jumalamme, ääntä emmekä vaeltaneet hänen kirjoitetussa sanassaan, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijainsa, profeettain, kautta. 11. Vaan koko Israel kulki pois sinun kirjoitetusta sanastasi, ja eksyi, eikä kuullut sinun ääntäsi, ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan, laissa; sillä me olimme tehneet syntiä hänen edessään. 12. Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei senkaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtui. 13. Niinkuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Emmekä me ole rukoilleet Herran, meidän Jumalamme edessä, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi. 14. Sentähden Herra heräsi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme; sillä Herra, meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä.

15. Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, joka toit kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, niinkuin se vielä tänä päivänä on: me olemme syntiä tehneet ja olleet jumalattomat. 16. Herra, kaiken tekemäsi vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, ja sinun pyhästä vuorestasi; sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on sinun kansasi hajotettu joka paikkaan, ja Jerusalem on tullut kaikkien kansakuntien häväistäväksi. 17. Sen tähden, oi Jumala, kuule palvelijasi rukous ja meidän rukouksemme henkivaltoja vastaan ja kirkasta kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona; Herra, sinun nimesi tähden. 18. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, jota kutsuttiin sinun nimelläsi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan rukoillen, sinun suureen armoosi luottaen. 19. Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi nimesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimelläsi kutsutut."

20. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syyllisyyteni ja kansani Israelin syyllisyydet ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. 21. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana. 22. Ja hän tuli ja puhui minulle ja sanoi: "Daniel, nyt minä olen lähtenyt opettamaan sinua ymmärrykseen. 23. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle vastaus, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen ymmärtämään sen vastauksen ja käsittämään sen näyn. 24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin syyllisyydet saatetaan loppuun, ja synneistä tulee loppu, ja vääryydet annetaan anteeksi, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetat saatetaan loppuun, ja Messias on pyhistä pyhin. 25. Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, Messiaskuninkaan tulemukseen asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, ja hän on palaava ja rakentava Jerusalemin toreinensa ja vallihautoinensa, sitä aikojen täyttymystä varten. 26. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tapetaan Messias, eikä se tapahdu häntä varten. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää tuleva kuningas, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva turmeluksen sotaa. 27. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa juhlauhrin ja uhrilahjan; ja sen siivet ovat hävityksen kauhistuksen. Kunnes tuomiot tulevat täydellisiksi, he joutuvat lepäämään hävityksen päällä."

1. 10 LUKU.

Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena paljastettiin se vastaus Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi; ja se vastaus on totuus ja merkitsee suurta voimaa. Ja hän ymmärsi vastauksen, ja hän käsitti näyn.

2. Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät. 3. Sitä kaipaamaani leipää minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennenkuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet. 4. Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Eufratin, rannalla. 5. Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna kunnian vaatteisiin ja kupeet vyötettyinä kirkkauden kunnialla. 6. Hänen olemuksensa oli erilainen, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja olkapäänsä kuin kiiltävän kuparin lähde; ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren sotajoukon pauhina. 7. Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat peloissaan. 8. Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun sisälmykseni muuttuivat turmeltuneiksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään. 9. Ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä kaaduin kasvoilleni, maata vasten. 10. Ja katso, käsi kosketti minua ja asetti minut, polvieni ja kätteni varaan. 11. Ja hän sanoi minulle: "Daniel, sinä otollinen mies, ymmärrä ne vastaukset, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi". Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin vavisten. 12. Ja hän sanoi minulle: "Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi Jumalan tuntemiseen, että osaisit seisoa Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. 13. Persian valtakunnan valtias seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä suurista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian valtiasta vastaan. 14. Ja minä tulin osoittamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien päättyessä; sillä vielä tämäkin näky koskee päivien loppua."

15. Ja hänen näitä minulle puhuessansa minä käänsin kasvoni maahan päin ja olin ääneti. 16. Ja katso, kuin ihmisen kaltainen kosketti minun huuliani; ja hän avasi minun suuni, ja minä puhuin ja sanoin edessäni seisovalle: "Herrani, nähdessäni näyn sisälmykseni kääntyivät ympäri, enkä pystynyt seisomaan. 17. Ja kuinka voi herrani palvelija, tällainen kuin minä, puhutella sellaista, kuin minun herrani on? Sillä katso, ei ole minussa voimaa, tuskin enää henkäystäkään." 18. Vielä kosketti minua se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua. 19. Ja hän sanoi: "Älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle. Voimallistu ja vahvistu!" Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin: "Puhukoon herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut". 20. Ja hän sanoi: "Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian valtiasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin valtias. 21. Mutta minä ilmoitan sinulle asian, joka on kirjoitettuna totuuden kirjoituksessa. Eikä ole ketään muuta auttamassa minua heitä vastaan kaikissa näissä, paitsi teidän valtiaanne Miikael. Ja minä.

1. 11 LUKU.

Ja minä seisoin meedialaisen Daarejaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa." 2. Ja nyt minä ilmoitan sinulle totuuden: Katso, vielä nousee kolme kuningasta Persiassa, ja neljäs rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Ja kun hän on vahvistunut asemassaan, herättää hän kaiken Jaavanin kuningaskunnan. 3. Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo. 4. Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Sillä hänen kuningaskuntansa revitään juurineen pois, eikä ole muuta näiden lisäksi.

5. Ja Etelän kuningas on voimistuva sekä ruhtinaansa; hän on voittava hänet ja hallitseva suurella käskyvallalla. 6. Ja vuosien lopulla he tekevät keskenään liiton, ja Etelän kuninkaan tytär menee Pohjan kuninkaan tykö saadakseen aikaan sopimuksen. Eikä hänellä ole pelon tähden voimaa, sillä hän pelkää, että hänet luovutetaan pelon tähden, hän ja hänen tuojansa ja nuoret naisensa, ja ne, jotka häntä siihen aikaan auttoivat. 7. Sitten hänen siemenensä juuresta nousee eräs hänen sijaansa ja tulee sotajoukkoa mukanaan, tulee pohjoisen kuningasta vastaan ja kulkee heidän kauttansa ja on voittava. 8. Myöskin heidän jumalansa ja himojensa astiat, hopeat ja kullat ja vangit hän vie alas Egyptiin; sitten hän muutamia kertoja nousee pohjoisen kuningasta vastaan. 9. Ja hän menee väkisin Etelän kuninkaan luokse, mutta palajaa takaisin maahansa.

10. Ja hänen poikansa varustautuvat ja kokoavat suuret sotavoimat. Ja he hyökkäävät häntä vastaan ja he musertavat heidät, hän haastaa riitaa toistamiseen ja tunkeutuu hänen linnoitukseensa asti. 11. Silloin Etelän kuningas kiukustuu ja lähtee häntä vastaan, Pohjan kuningasta vastaan. Tämä nostattaa suuren joukon, mutta se joukko joutuu hänen käsiinsä. 12. Ja kun se joukko on tuhottu, paisuu hänen sydämensä. Monet kaatuvat maahan, eikä hän voita. 13. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon, entistä suuremman, ja täyttymykseen saakka, muutaman kerran hän tulee tulemuksessaan suurella sotavoimalla ja runsailla hevosmiehillä. 14. Niinä aikoina monet nousevat pohjoisen kuningasta vastaan; ja sinun omasta kansastasi nousee vääryyden poikia, itseään korottaen, että näky kävisi toteen, mutta heidät kaadetaan. 15. Ja Pohjan kuningas tulee ja luo ansan ja alistaa voimakkaat linnoitukset. Eivät kestä Etelän käsivarret, ei sen kansan valitut, ei ole heillä voimaa seisoa vastaan. 16. Ja hän, joka tulee sitä vastaan, tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa häntä vastaan. Hän seisoo Israelin maassa, ja se luovutetaan hänen käsiinsä. 17. Ja nyt hän aikoo voimalla mennä kaikkiin kuningaskuntiin; ja jokainen on kulkeva hänen kanssaan ohi. Hän antaa hänelle yhden tyttäristään, tälle turmioksi. Mutta hän ei tule pysymään eikä hän ole hänen omansa. 18. Sitten hän kääntyy merensaaria vastaan ja ottaa valtaansa monet. Mutta eräs valtias tekee hänen herjauksistaan lopun ja kostaa hänelle hänen herjauksensa. 19. Silloin hän kääntyy sen maansa linnoituksiin, mutta kompastuu ja kaatuu, eikä häntä enää löydetä.

20. Ja hänen sijaansa nousee eräs, joka menee meidän käskyvaltamme yli, ja kuninkaiden kunnian yli. Mutta muutamien päivien kuluttua hänet tuhotaan, ei kuitenkaan vihan väellä eikä sodalla.

21. Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, eikä hänelle anneta sitä kuningaskunnan kunniaa. Hän tulee hiljaisuudessa ja anastaa juonilla kuninkuuden. 22. Ja muureilla varustettujen kaupunkien linnoitukset ryöstetään ja voitetaan hänen edestänsä ja menee murskaksi, niin myös sen liiton johtajat. 23. Osa niistä, jotka ovat liitossa hänen kanssansa, harjoittavat petosta häntä vastaan. 24. Hän lähtee liikkeelle ja voittaa kansassa kaupunkien vähäiset ja rikkaat, ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: hän ottaa vankeja ja heidän omaisuutensa; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa.

25. Ja määräaikaan saakka nousee hänen voimansa ja sydämensä Etelän kuningasta vastaan, hyökäten suurella sotajoukolla. Mutta Etelän kuningas varustautuu sotaan suurella ja ylen väkevällä sotajoukolla. Hän ei kuitenkaan kestä, sillä häntä vastaan hankitaan juonia. 26. Ja ne, jotka syövät hänen pöydästään, tuhoavat hänet, ja hänen sotajoukkonsa hajaantuu, ja on paljon kaatuneita, tapettuja. 27. Ja kumpaisellakin kuninkaalla on paha sydämissä toistansa vastaan. Samassa pöydässä he puhuvat valhetta; mutta se ei onnistu; sillä hänen määräaikansa loppu saapuu. 28. Silloin hän palaa maahansa paljoine sotajoukkoineen, ja hänen sydämensä on sitä pyhää liittoa vastaan.

29. Ja hän on toimiva tällä viimeisellä, niin kuin ensimmäiselläkin. 30. Häntä vastaan tulevat kittiläisten leirit, ja hänet voitetaan, hän kääntyy takaisin ja vihaa sitä pyhää liittoa. Ja hän suo huomiota niille, jotka hylkäävät pyhän liiton. 31. Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja saastuttavat sen kestävän pyhäkön, poistavat lahjauhrin ja he antavat sen hävityksen kauhistuksen. 32. Ja hän on syyttävä niitä, jotka edistyvät sitä liittoa vastaan, ja se kansa, joka tuntee Jumalan pelon, on oleva voimakas. 33. Ja puhtaat kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, tuhat päivää. 34. Ja kun heidät on voitettu, heitä autetaan vähäisellä avulla ja heidän keskellään lisääntyvät monet jakaantumiset. 35. Ja viisaista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin ja he rakentuisivat lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on.

36. Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä jokaista jumalaa vastaan, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu suuria. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. 37. Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten lemmestä, eikä hän välitä mistään jumalasta, sillä hän korottaa itsensä yli kaiken. 38. Vaan hän kunnioittaa sitä voimakasta jumalaa, jolta voi ostaa asemansa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja himoilla. 39. Ja hän kulkee vahvojen, linnoitettujen kaupunkien kautta vieraita jumalia vastaan, että hän näkisi ja hallitsisi monia, ja hän jakaa heille sitä maata hinnalla.

40. Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun ikeillä ja ratsuilla ja monilla laivoilla, ja tulee hänen maihinsa. 41. Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa. 42. Ja hän ojentaa kätensä maakuntia kohti; Egyptin maa ei ole säästyvä hänen käsistään. 43. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. 44. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee suuressa vihassa tappamaan ja tuhoamaan monia. 45. Hän pystyttää oman ilmestysmajansa siihen paikkaan, joka on meren ja sen vuoren välillä. Ja hän varjelee sen pyhyyttä. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta.

1. 12 LUKU.

Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeli, jota on käsketty sinun kansasi tähden. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut maailman päivinä. Mutta siihen aikaan pääsee sinun kansastasi pakoon jokainen, joka löytyy kirjoitettuna siihen kirjaan. 2. Ja monet maan tomussa nukkuvista herätetään, toiset iankaikkiseen elämään, toiset työtovereidensa häpeään ja iankaikkiseen kadotukseen. 3. Ja hyväntekijät ja ymmärtäväiset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, loistavat kirkkaasti ja pysyvät niinkuin tähdet, ikuisesti, aina ja iankaikkisesti.

4. Mutta sinä, Daniel, sinetöi nämä sanat ja ole hiljaa, ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja se tieto lisääntyy.

5. Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. 6. Ja toinen sanoi miehelle, joka oli puettu kunnian vaatteisiin, joka oli seisomassa virran vetten yläpuolella: "Kuinka kauan on tähän loppuun?" 7. Ja minä kuuntelin sitä miestä, joka oli puettu kunnian vaatteisiin, ja joka seisoi virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja siihen aikaan, kun pelastetaan pyhät kaikkien kansakuntien käsistä, nämä kaikki täyttyvät."

8. Ja minä, Daniel, kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: "Herrani, mikä on oleva näitten jälkeen?" 9. Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, koska ne ovat kätkettyjä, ja ne sanat sinetöityinä lopun aikaan asti. 10. Monet valitaan, puhdistetaan ja koetellaan, mutta synnintekijät tekevät syntiä, eikä yksikään syntinen ymmärrä, mutta hyväntekijät ymmärtävät. 11. Ja siitä ajasta, jolloin katoaa uhrilahja, ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. 12. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää. 13. Mutta sinä, Daniel, mene, lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." Danielin loppu.